Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1909 zelfs 22/2 millioen roebels. Het cijfer bleef nog klimmende en in 1913 en 1914 was men op 30 millioen roebel gekomen. Waar zulke cijfers getuigen van den goeden wil der overheid om de kolonie vooruit te brengen, is er reden om van den kolonist medewerking te verwachten. Dat er nog veel te doen overblijft, is te begrijpen. Siberië is rijk aan allerlei metalen b.v., maar de exploitatie geschiedt nog bijna overal op de primitieve manier van het wasschen met de hand. De koper-, zilver- en loodmijnen, en vooral de ijzermijnen kwamen nog ternauwernood tot eenige ontginning. Steenkolen zijn er in grooten overvloed, maar overal wacht men op de exploitatie der mijnen. Ook petroleum is genoegzaam aanwezig. Bedenkt men hoe rijk Siberië aan bosschen is, die voor vele gebieden de brandstof en het bouwmateriaal opleveren, dan valt ook hier op overvloed te roemen. Van den vischrijkdom wordt gunstig getuigd. Maar" ondanks den overvloed in alles, bleef de uitvoer van hetgeen men eenmaal op de wereldmarkt zal kunnen brengen, tot heden gering.

Wat Siberië nog in 't algemeen en in 't plaatselijke heeft te verbeteren, zijn de middelen van verkeer en vervoer. Siberië heeft spoorwegen noodig in aansluiting met de groote hoofdlijn, en naarmate die worden aangelegd, zal de productieve kracht toenemen. Natuurlijk moet er ondernemingslust en meerdere kennis van allerlei bedrijf bijkomen, zooals b.v. gebleken is met het boterbedrijf in West-Siberië. Daar heeft een handvol Deensche boeren in eene «treek, die vroeger geen boter uitvoerde, het bedrijf ter hand genomen en in die mate tot ontwikkeling gebracht, dat de uitvoer van het product in 12 jaren tijds van 2.440.000 kilogram (in 1898) tot 140.870.000 kilogram (in 1909) was opgevoerd. Het voorbeeld is leerzaam genoeg en de toepassing op alles, wat de producten van veeteelt en landbouw aangaat, kan niet uitblijven. Vóór alles moet gezorgd worden, dat de moderne machines ingevoerd worden, die het bedrijf in de hand werken. De Russische regeering is ook hier behulpzaam en opende magazijnen van landbouwwerktuigen, waar de kolonisten zich

Sluiten