Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huwelijken tusschen Russen en Koreanen werden niet gesloten.

In 't zuidelijk gedeelte van het Oessoeri-gebied, evenals in hét Amoerland, is ook het Chineesche volkselement van beteekenis. Vooral in de fabrieken vindt men veel Chineezen. Niet minder dan 192 fabrieken in Oessoeri waren in Chineesche handen, en in de 295 fabrieken met Russische eigenaars waren toch ook de werklui haast allen te zamen Chineezen. Na den oorlog van 1904 nam hun aantal zelfs nog toe. Ten jare 1908 was het aantal der Russische arbeidersbevolking op 130.000 man te begrooten, dat der Chineesche (en Koreaansche) op 110.000 man te stellen, en wogen dus toen de partijen ongeveer tegen elkander op.

En ook in Transbaikalië was de stroom van gele landverhuizers sterk toegenomen. In 1908 kwamen er voor deze streken, zoomede voor de Amoer- en Oessoeri-gebieden, driemaal zooveel als in andere jaren. Het kwam zoover, dat het aantal vreemdelingen 24 percent der bevolking bedroeg.

Afdoende blijft bovendien, dat men den Chinees niet missen kon. Zie toe, hoe een stedeling in Siberië leeft. „Te Chabarofsk woont men in een huis, dat Chineesche arbeiders gebouwd hebben uit hout van Mandsjoerije. De stookplaats is van Chineesche baksteenen opgetrokken. Des morgens brengt de Mandsjoerijsche rr.anjika het noodige water uit de bron. In de keuken is de Chineesche huisjongen bezig het theewater voor de samovar uit Toela aan den kook te maken. De huisheer drinkt zijne Chineesche thee en eet van het brood, dat uit Mandsjoerijsch meel voor hem in eene, door een Chinees bestuurde bakkerij wordt gebakken. Nu komen Chineezen en Koreanen om de producten van het land uit Sjanghai aan hem te verkoopen: eieren, groenten, ooft. De huisjongen gaat naar de markt om Mongoolsch vleesch te koopen en vervolgens voor het middagmaal te zorgen. Een Koreaansche knecht is in den hof bezig daarvoor het hout te kloven". Zoo gaat het voort, van 't één in 't ander. Want ook in de stad kan men zonder den vreemdeling er niet komen.

Sluiten