Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen zijn er twee meeningen in omloop over de beteekenis van het niet-Russische element. Er zijn Russen, en onder deze komen zeer aanzienlijke en hooggeplaatste personen voor, die beweren, dat Oost-Siberië de landverhuizers uit Korea en China niet missen kan. Aan een voldoend aantal Russische arbeiders is niet te denken, zeggen zij. En nu is het misschien wel mogelijk de Chineezen met de Koreanen het land uit te jagen, doch hoe moeten we dan het land bebouwen, onzen huisdienst inrichten, onze beginnende fabrieken aan den gang houden? Men klaagt er ook over, dat de vreemde arbeiders in 't voorjaar hier aankomen, gedurende den zomer ten onzent verblijf houden en veel geld verdienen, terwijl ze dan in 't najaar met groote sommen naar hun vaderland terugkeeren, om het volgende jaar hetzelfde spel te beginnen. Zoo gaan de hondderdduizende roebels het land uit, heet het dan, en de opbrengst van onze landen strekt slechts om den vreemdeling te verrijken, om ons goud naar China en Korea over te brengen. Eilieve, de aanklagers der vreemde werklieden bedenken niet, dat deze behalve hunne honderdduizende roebels aan arbeidsloon nog andere millioenen roebels aan meerdere productie van den grond verdienen en dat die ten bate blijven der Siberische werkgevers. Zijn de Friesche en Hollandsche boeren er armer van geworden, dat ze jaar in en jaar uit aan de Duitsche grasmaaiers werk en hoog loon uitkeerden voor zwaren arbeid in de hooilanden? Immers neen! Want de Hollandsche en Friesche werkgevers begrepen, dat het gewonnen hooi meer dan de drievoudige waarde had van hetgeen de vreemde maaiers aan oververdiende en bespaarde penningen mee naar huis namen. Aan de arbeiderszijde der scheidingslijn liggen dus de gevaren niet. Zoo behoort ook de Siberische Rus uit Oessoeri en Transbaikalië te bedenken, dat de Chineesche arbeider iederen zomer zijn land komt bevoordeelen met de som, die er overschiet, als men zijn onderhoud plus zijn bespaard overschot aftrekt van hetgeen hij als arbeider opbrengt en waard is.

Eene andere moeilijkheid ontstaat echter, als men de

Sluiten