Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de Amerikanen. Voor die politieke formule was ernstig reden. Zij was gericht tegen Europa: tegen de Interventie-politiek van de Heilige Alliantie. De vrijheidszonen op S Amerikaanschen bodem wenschten Metternich's politieke be- / ginselen niet in Amerika toegepast te zien. En juist toen / dreigde bij den opstand van Spanje's Zuid-Amerikaansche koloniën Europeesche tusschenkomst. Ten tweede sloeg Rusland, dat reeds Alaska bezat, een begeerig oog op het vlak daarnaast gelegen O r e g o n. Ten derde was door de vorming van Brazilië tot een zelfstandig keizerrijk (1822) voor de overplanting van het monarchaal beginsel op Amerikaanschen bodem een precedent ontstaan.

Daarom werd in die Boodschap verklaard:

I. dat~de Regeering der Vereenigdeötaten geen interventie van Europa in Amerika zou dulden;

II. dat de Unie niet zou toestaan dat Europa voortaan nieuwe kolonies in Amerika zou vestigen of bestaande uitbreiden ;

III. dat de invoering van Europeesche bestuursvormen op het Amerikaansche Continent voortaan te Washington op verzet zou stuiten.

Het spreekt van zelf dat in Europa dat optreden der „ Vereenigde Staten in hooge mate ontstemming verwekte en «. beschouwd werd als aanmatiging. Ongetwijfeld. In dat Staatsstuk van Monroe bleef de houding derV. S. negatief en defensief. Vooral de houding tegenover de existing colonies or dependencies gaf dien indruk. Maar niet onduidelijk stond het denkbeeld van de hegemonie der Vereenigde Staten over geheel Amerika op den achtergrond.

En dat kon, bij de geringe beteekenis der toenmalige Amerikaansche Republiek — zij was nog slechts half zoo groot als thans ) en haar inwonertal bereikte nog geen tiende van dat van heden — bij velen den indruk van grootspraak verwekken. Washington's schepping moest nog groeien in het

) Bij den vrede van Parijs (3 September 1783) werd aan de dertien Amerikaansche provincies een oppervlakte van 1.050.000 K.M'. westwaarts toegewezen, om zich te kunnen uitbreiden.

Sluiten