Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ongunstige, prijzende en lakende. Dat hing af zoowel van het standpunt van de beoordeelaars, als van de landstreken door hen bezocht. Amerika is een verhuisd Europa dat zich aan de nieuwe omstandigheden heeft aangepast. De oorspronkelijke bevolking — de Indianen, wier geschiedenis voor het grootste deel geheel in het duister ligt — is door de van alle zijden ten slotte instroomende vreemdelingen ten ondergebracht. De Europeesche reiziger, die in New-York aankomt vindt daar hetzelfde blanke ras, denzelfden christelijken Godsdienst en dezelfde Westersche beschaving als in het werelddeel dat hij verlaten heeft en waarvan hem duizende kilometers scheiden. (Kjellèn). Voor een zeer groot deel is dat blanke ras gevormd door de landverhuizers. Want de oorspronkelijke koloniale bevolking, die in het begin der 19e Eeuw ongeveer 5 millioen zielen telde, was niet in staat de geweldige ruimten te vullen, die sedert onder de sterren- en strepenbanier werden gebracht. De bevolking nam daardoor in de 19e Eeuw sedert een menschenleeftijd, jaarlijks toe met een millioen zielen. In die Eeuw bracht zij het tot 71.000.000. De jaarlijksche toename bedraagt sedert 10 jaren altijd nog 2 %.

Die bevolking bleef niet op één punt. Zij werd verspreid over het reusachtig grondgebied der geheele Republiek. En daardoor neemt de „grootmacht" die de Republiek langzamerhand heeft gevormd^, het karakter van een samenhangenden Nationalen Staat aan.

De rassenkwestie treedt hier sterk op den voorgrond. Bij de uitbreiding der politieke macht kwamen ook andere rassen dan de Engelsche tot het Amerikaansche volk te behooren. In het Zuiden de Franschen, in het Westen de Spanjaarden. Er vormden zich centra, die van elkander afweken. Eerst de aanleg van het reusachtig spoorwegnet deed dat gevaar voor de eenheid der V. S. afnemen. Door de gelegenheid tot snelle verbinding werd meer dan vroeger voeling gehouden.

Een groote rol spelen natuurlijk ook de talrijke blanke landverhuizers. Zij vormen, met de Engelsche bevolking als

Sluiten