Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kern, 76 % van het geheele aantal der inwoners. Die Engelsche kern in de Nieuw-Engeland-Staten vermindert echter gaandeweg in aantal, daar het aantal geboorten daar bijna aan dat der sterften gelijk is. De overweldigende massa uit Europa komende emigranten van allerlei nationaliteit wordt echter, onder den sterken druk van klimaat-, sociale- en politieke invloeden zeer spoedig veramerikaniseerd. Het tweede geslacht is reeds geheel Amerikaan geworden. En daar de native whites of foreign parentage 20Vs millioen bedragen in aantal, kan de Amerikaansche natie als voor 3At homogeen worden beschouwd. Van hoe verscheiden afkomst ook, nemen de „landverhuizers" ten slotte een Amerikaansch Patriotisme aan dat geheel verschilt van hun vroegere nationale gevoelens.

Wij zien dan ook op N. Amerikaanschen bodem een zelfde verschijnsel als vroeger in het Engeland der Middeleeuwen: de geboorte van een nieuwe natie; een nieuw volk, in wiens aders het bloed vloeit van alle rassen van Europa, hier en daar vermengd met dat van negers en Indianen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de vermenging van blanken met Indianen en negers in het noorden voor iets minderwaardigs wordt gehouden. In het Zuiden is het daarentegen een veel meer voorkomend verschijnsel. Roosevelt drukt het zoo uit: „een zuivere cultuur van het Yankeeras is bezig te ontstaan". Naast de oude Engelsche geërfde eigenschappen zijn in dat ras nieuwe eigenschappen geboren. Dat nieuwe Yankeeras schijnt volgens sommigen de voorwaarde te zijn om de V. S. tot de wereldheerschappij te brengen, waarop hunne groote natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen hen aanspraak zouden geven. Van andere zijde wordt daar tegen in gebracht dat dat Yankee-ras niet zoo krachtig en taai is, als wel wordt beweerd. Dat vooral zenuwziekten en maaglijden er algemeen verbreide kwalen zijn. Ook zouden de Amerikaansche vrouwen — door Juliette Adam de Orchideeën onder de vrouwen genoemd — zenuwachtiger en meer aan ziekten onderworpen zijn dan die van Noord- en MiddenEuropa, en minder bestand tegen het moeder-worden. Tot dien minder gunstigen — voor een „nieuwe natie" onge-

Sluiten