Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschten — toestand schijnt ook te zijn bijgedragen door de immigreering van allerlei lichamelijk- en geestelijk zwakke elementen uit Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Italië, vooral in de nieuwe eeuw. Vandaar een verscherpte immigratiewet.

De gedachte aan wereldheerschappij, die in N.-Amerika tijdens den groei van de V. S. tot Continentale macht schijnt geboren en door haar wordt ondersteund, wordt door sommige schrijvers verklaard als een gevolg van het bewustzijn in een zoo onbegrensd land te wonen, als een onmiddellijken terugslag van de ongehoorde vlakten die de Amerikaan zijn vaderland kan noemen.

De eenheid van het Amerikaansche volk wordt echter in zekere mate bedreigd door het feit dat er nog andere dan Europao-Amerikanen de groote Republiek bewonen. 13% van de geheele bevolking der V. S. behooren tot een geheel ander ras. Het rassenvraagstuk vormt dan ook een der moeilijkste door de Regeering op te lossen. Zij heeft (historische volgorde) te doen met: Indianen, Negers en Mulatten, Chineezen en Japanners.

Het Indianenvraagstuk is — zooals vanzelf spreekt — het oudste. Als in de wereldgeschiedenis, betreffende Amerika, het gordijn wordt opgehaald, vinden de Europeesche gelukzoekers van de 15e eeuw, de Indianen, rechtens, meesters en heeren van het land. Op dat oogenblik ving de strijd om hen te verdelgen aan — het eindpunt is: de treurige ontaarde resten dier Indianen, opgesloten in gebieden, levende van en bij de genade der overweldigers. Hoe in het midden der 19e eeuw in Amerika over die Indianen werd gedacht, blijkt wel het best uit Keim (Sheridan's troopers on the borders: a winter campaign in the plains. 1870):

„De eischen der moderne beschaving wijzen op het onvermijdelijke vonnis van de inboorlingen der Vereenigde Staten. „Hunne wilde geaardheid, die zich niet laat beteugelen, „maakt hen uit instinct tot vijanden van den vooruitgang en „de zaak der menschheid. Evenals voor den buffel is ook „voor hen het naderen der beschaving het luiden der doodklok „die hun den ondergang voorspelt. Binnen weinige jaren zal

Sluiten