Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De toevloeiende stroom van Chineezen en vooral van Japanners wordt in de V. S. eveneens een groot gevaar geacht. Ofschoon hun aantal zeer gering is. Met de indianen samen bedraagt het nog geen 0.1 % van de geheele bevolking. Maar reeds vroeg werden de Aziatische immigranten — eerst de Chineezen in Californië, na 1870 de Japanners, beschouwd als de voorhoede van die groote massa's Aziaten, „die tot eiken prijs ver van Amerika verwijderd moeten gehouden worden". Assimileeren doen die Chineesche en Japansche „voortrekkers" zich niet en zij werken onder voorwaarden, waartegen de Amerikaansche arbeiders niet concurreeren kunnen.

Hoe diep de haat is, die vooral den Japanners wordt toegedragen, wordt in onzen tijd bewezen o. a. door de Californische schoolvereeniging (1906) en door het verbod aan Japanners om landeigendom te hebben (1912).

Verontrustend was dat vraagstuk overigens niet, omdat de wet ongewenschte immigratie voldoende kan beperken. Gelijk in 1882 reeds ten opzichte van de Chineezen was geschied.

Of echter niet vroeg of Iaat met Japan eerst — met China daarna — ernstige moeilijkheden zullen ontstaan, ligt in de toekomst. In het tijdperk van den groei tot continentale macht kon die kwestie wel bezorgdheid, maar geen ongerustheid baren.

IV- De Europeesche cultuur door de oude kolonisten uit Europa medegebracht, heeft gedurende het bestaan der Amerikaansche Republiek belangrijke wijzigingen ondergaan. De oude kolonisten zijn op nooit overtroffen manier geschilderd door Thackeray in zijne Historische Romans „Henry Esmond" en „de Virginiërs". Twintig jaren na die daarin geschetste orde van zaken bezocht Gijsbert Karei van Hogendorp de Amerikanen en hij noemt hen: „doux, paisible et indolent". „Wij zijn gewoon", teekent Robert Fruin, die ons dat mededeelt, daarbij aan: „ons de voorouders der hedendaagsche Yankees „anders voor te stellen". In 1792 worden de Amerikanen der jonge Republiek beoordeeld door de Talleyrand en wat deze van hen zegt, komt meer met de traditie overeen:

Sluiten