Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arbeiderspartij, die uitsluitend voor de arbeiders optreden.

Het politieke leven is in de V. S. zeer ontwikkeld. De Noord-Amerikaan is, wat de oude Grieken noemden „een politiek dier". De openbare zaak vervult zijn ziel. De Amerikaansche literatuur heeft, kan gezegd worden, geen boven de aarde zwevende geesten voortgebracht. Lyrische, aesthetische, mystische dichters en schrijvers hebben allen in politieken zin gezongen of geschreven en gewerkt. Het koloniale leven heeft van het begin af in die richting gewerkt, voortbouwende op den oud-Engelschen vrijheidszin. De immigranten brachten, vooral in het midden der 19e eeuw, een sterken vrijheidsdrang mede. De politiek is daarom in de V. S. een machtig middel en een machtig wapen. Het is echter jammer dat het politiek bederf in de V. S. sterk voortgewoekerd is. Een gezond politiek leven wordt daardoor onmogelijk en the public spirit wordt vervalscht.

Dr. Friedrich Ratzel geeft (1893) daarvan de volgende schets: Het doel van elke partij in de V. S. is — evenals van die in alle andere parlementaire Staten — aan de Regeering te komen. „Het Regeeringskasteel te veroveren" zeide ten onzent in 1901 Dr. A. Kuyper. De President der Unie behoort tot de partij die de meerderheid heeft. In de praktijk bestaan er daarom eigenlijk maar twee partijen: zij, die de meerderheid en zij, die de minderheid heeft. De middelpartijen smelten in spannende oogenblikken dan ook samen met een der beide hoofdpartijen.

De verkiezingen vormen bij uitstek het strijdperk der partijen. Van den uitslag hangt echter meer af dan het bereiken van de politieke partijdoeleinden. De politieke macht, door den uitslag der verkiezingen verkregen, geeft den politici tevens de beschikking over de ambten. Uit die ambten alles te halen, wat er met mogelijkheid uit te halen is, is de belooning voor de geweldige opofferingen aan geld, moeite en tijd besteed aan de poging tot het behalen der overwinning. De onkosten kunnen soms tot in de millioenen dollars loopen. Dit beginsel om de ambtenaren, hoog en

Sluiten