Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en laag, door de verslagen partij vroeger aangesteld, te vervangen door eigen creaturen, kan met recht een kanker van het politieke leven in Amerika worden beschouwd. Een partij, die in den politieken strijd zou gaan zonder dat te beloven, zou zonder eenigen twijfel de nederlaag lijden. Een verkiezing is overigens in de V. S. evengoed een onderneming, waartoe alle bekwaamheden moeten worden aangewend, als b. v. de bouw van een brug of een spoorwegonderneming. En de Noord-Amerikaan wendt daarbij al de scherpzinnigheid aan, die hij ook in andere zaken pleegt te vertoonen.

De politici — voor SU advocaat of journalist — zijn net zoo goed vaklieden als b.v. de ingenieurs. Zij, de politici, maken het ontwerp der verkiezing, ramen de kosten, stellen hoogere of lagere helpers aan, halen vrouwen en geestelijken, wier hulp een allerbelangrijkste is, over hen te steunen. Zij beheerschen een zeker aantal dagbladen en bereizen het geheele land. Bizonder van beteekenis is natuurlijk een presidentsverkiezing. Het land wordt dan in een opschudding gebracht, waarvan zelfs de buitenlandsche politiek de gevolgen ondervindt.

Die politici 'ontnemen echter aan de verkiezingen hunne eigenlijke beteekenis als uitdrukking van de stemming en van de inzichten van het volk. Alleen de belangen van eigen partij zijn het dan, waar alles om gaat. Vandaar een strooming om alle Unie-, Staats- en Gemeenteambten tot verkiezingsambten te maken, om de macht van de partij zooveel mogelijk uit te breiden. Er wordt getracht zooveel mogelijk verkiezingen in een verkiezing te doen plaats hebben en het stemrecht zonder eenige beperking aan de massa des volks uit te deelen. Stemvervalsching en omkooping vinden op groote schaal plaats. Machtige partijdiscipline en absoluut gezag van den partijleider zijn verder onontbeerlijk. Bij een Presidentsverkiezing werden duizende „prijzen" uitgeloofd van gezantschapsposten bij de Europeesche Hoven tot die van post- en tolambten toe. (Het spoils-systeem). In de afzonderlijke Staten hangt ook de verkiezing tot een ambt af van den uitslag der verkiezingen.

Sluiten