Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam het vraagstuk omtrent de zelfstandigheid der Staten scherper op den voorgrond, vooral ten opzichte van het al of niet toelaten van slavernij. De Republikeinen toonden zich daarbij, naast hun streven voor de Suprematie der Unie, tegenstanders van de slavernij. De democraten waren naast voorstanders van de zelfstandigheid der Staten, verdedigers — ofschoon niet altijd — van de slavernij. Ook hier werd weer bewezen, in casu bij de zuidelijken, dat politieke vraagstukken voor het grootste deel in materieele belangen hunne bases vinden.

Ook economische kwesties : vrijhandel of bescherming vermeerderden den tweespalt. De onmiddellijke aanleiding tot den grooten oorlog in eigen boezem was de verkiezing van Abraham Lincoln tot President der V. S. Hoewel hij slechts de betrekkelijke, niet de volstrekte meerderheid had, werd hij gekozen verklaard. De Republikeinen uit het Noorden hadden daarmede de overwinning behaald (1860).

Het Zuiden aarzelde toen niet langer. In December 1860 en de eerste maanden van 1861 scheidden zich de Zuidelijke Staten van de Unie af. Zuid-Carolina begon daarmede. Zij belegden een Congres te Montgomery en verkozen Jefferson daarin tot President van de Geconfedereerde State.n van Amerika.

Daarmede was de teerling geworpen. Dit besluit deed de Noordelijken onverwijld de vijandelijkheden aanvangen. In Virginië en Carolina begon in April 1861 met kleine aanvallen de ontzaglijke burgeroorlog tusschen de Federalisten en de Geconfedereerden.

Geweldige legers werden uitgerust. De eerste strijd tusschen gepantserde en ongepantserde schepen had plaats. Vier jaren duurde deze geweldige strijd, die uit den aard der zaak geduchte afmetingen moest aannemen. De legers die op de been gebracht werden van beide zijden bereikten een sterkte van 2.656.553, waarvan 1.490.000 man te velde stonden; 60.000 werden doodehjk gewond, 30.000 gedood, 184.000 aan wonden en ziekten in de hospitalen gestorven. De verliezen waren aan weerszijden ongeveer 300.000 man. De

Sluiten