Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren op de bizonder groote afmatting gedurende den Secessieoorlog. Maar in hoofdzaak was een buitengewoon snelle economische ontwikkeling daarvan de oorzaak. De aandacht en de inspanning der besten werd daardoor in beslag genomen.

In zeer ruime mate kwam het veld dus vrij voor „beroepspolitici" die belang hadden bij het bestaan blijven der partijen. Door hun optreden werd de politieke homogeniteit, die tot stand had kunnen komen, verhinderd. Tevens waren zij oorzaak dat de strijd tusschen die beide partijen, ofschoon geen ernstige principiëele verschillen hen meer scheidden, op heftige wijze werd gevoerd. Het ging dan niet om het landsbelang, maar om — zooals reeds werd medegedeeld — materieele persoonlijke belangen.

Dit nieuwe systeem kwam duidelijk aan het licht in de jaren 1872—1876. Leden van het Congres hadden groote hoeveelheden aandeelen van de Union-Pacific Railway-Comp. verkregen. Een uitgebreide omkooping van ambtenaren van de belasting en zelfs van den Secretaris van Oorlog kwam aan het licht. Aan de Republikeinsche partij kostte dat het leven. De invloed der mannen, die in de Zuidelijke Staten getracht hadden den invloed der democraten te weren (carpetbaggers) nam in 1877 een einde. President Cleveland was de eerste die krachtig weerstand bood aan het spoil-systeem. Hij handhaafde de Pendleton act in, 1883 aangenomen om een zeker gedeelte der ambten, alleen door een examen verkrijgbaar te doen stellen. Er had zich trouwens in 1884 een partij uit de Republikeinen gevormd, die krachtig tegen elk bederf, ook in den civielen dienst, te keer wilden gaan.

Deze partij (die der mug-wumps) heeft er veel toe bijgedragen verbeteringen aan te brengen. Naast dien strijd over spoil en civielen dienst, ontstond er ook een over den verkoop van sterken drank. Maar dat was een zaak, die niet tot de bevoegdheden van het Congres, wel tot die der Staten behoorde. Vandaar de onderscheiding in dry- en wet-states.

Groote vraagstukken van algemeen belang vroegen echter eerlang de aandacht. Het tarief en de muntstandaard. De partijen moesten zich daarover uitspreken. De Republikeinsche

Sluiten