Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

partij was in het algemeen voorstandster van een beschermend tarief en een gouden standaard. De Democraten ijverden voor een verlaging van het tarief. Zuiver was de scheiding tusschen beide partijen evenwel niet. Vooral in het Westen maakten slechts een deel der Democraten vrije aanmunting van het zilver tot zijn leuze; om redenen van partijtaktiek hier en daar den zilver-mannen in het gevlei komende. Dat ondanks de ontzaglijke waardevermindering van het zilver in de V. S. toch tot vrije aanmunting van zilver werd besloten, en de Democraten den dubbelen standaard wilden invoeren, wordt toegeschreven aan den invloed van belanghebbenden in de zilvermijnen. In 1878 werd bij de Bland-Allison-Act de aanmunting van twee tot vier millioen zilveren dollars per maand verplichtend gesteld. De President had nog getracht haar tegen te houden met zijn veto. De tweede maal echter ging de wet in het Congres er door.

Groote materieele belangen waren bij het tarief en den muntstandaard betrokken; de economische ontwikkeling der V. S. toch was sinds den Secessie-oorlog met snelheid voortgegaan. Vooral sedert de spoorwegen gebouwd waren (in 1865 was het spoorwegnet 35.000 mijlen, in 1870:52.000 mijlen, in 1880: 93.000 mijlen, in 1890: 166.000 mijlen) was een economisch verkeer tusschen de Verste deelen der Unie begonnen. In 1869 was de kust van den Atlantischen Oceaan verbonden met die van den Stillen Oceaan. De bevolking groeide van 31.500.000 in 1860 tot 38.500.000 in 1870; van 50.000.000 in 1880 tot 62.000.000 in 1890. De nijverheid, de veeteelt, de landbouw breidden zich kolossaal uit. Binnen 20 jaren na 1870 steeg de graanopbrengst van 235 millioen schepels tot 450 millioen schepels; de katoenoogst was de malaise van 1861 —1864 te boven. In 1890 bracht zij 4000 millioen pond op: het dubbele van den oogst van vóór den burgeroorlog. De nijverheid maakte gebruik van den ontzaglijken rijkdom des lands. Vooral de ijzer- en staalindustrie nam een hooge vlucht. Toen die industrie nog jong was, was zij door een tarief beschermd (1816, 1824, 1828). Het Noorden wenschte in

Sluiten