Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den groei der V. i>. aanzagen. In zijne waarschuwing heeft de Talleyrand dan ook navolgers gehad, die evenals hij de aandacht vestigden op het Amerikaansche gevaar. Zoo voorspelde von Treitschke in 1869 dat de V. S. in de toekomst Engeland uit zijn plaats van zeemogendheid van den eersten rang zouden verdringen. De Rus Goluchowski drukte in 1897 zijn vrees uit dat de XXe Eeuw op het gebied der handelspolitiek voor Europa een strijd om het bestaan zon zien. Stead sprak in 1901 van de veramerikaniseering der wereld als van een zuivere Natuurwet, waaraan geen ontkomen aan was.

Die waarschuwingen worden beschouwd als de weerklank van het gevoel dat volgens Lodge in de V. S. leeft: „dat de groote Republiek eenmaal de economische en handelsovermacht over de gansche wereld zou hebben". Zoo dit verwezenlijkt wordt, zou de politieke van zelf wel volgen.

Eerst tegen het einde der 19e Eeuw zijn in de V. S. dergelijke denkbeelden tot uiting gekomen en is, zooals reeds werd gezegd, het programma van George Washington verlaten.

Dat de V. S. reeds vroeger duidelijk lieten blijken dat zij hun' invloed in het wereldclëel Amerika zelf niet tot hunne eigen grenzen bepaalden, is reeds vroeger vermeld.

Het hands-off tegen Engeland in zake Venezuela (1895) was daarvan wel een der scherpste tot nu toe gegeven bewijzen. Daaruit bleek, wat voorheen nooit zoo sterk was uitgesproken, dat de Regeering der V. S. van meening was: „We are practically sovereign on this continent".

Maar het volgend jaar (1896) werd Mac-Kinley gekozen op een programma dat geheel afweek van de tot nu toe gevolgde buitenlandsche politiek: 1 °. in bezitneming van de Hawal-eilanden in den Stillen Oceaan; 2°. tusschenkomst op Cuba; 3°. het in eigen hand nemen van het graven vaneen kanaal door Midden-Amerika. Vooral opmerkelijk was daarbij het beslag leggen op de Hawal-eilanden. Het was Amerika's eerste greep over den Stillen Oceaan. Japan had echter reeds in 1853 gevoeld dat de V. S. niet met zich lieten spelen, toen het kanon van „commodore" Perry de afzondering ver-

Sluiten