Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel dat de V. S. zich in beginsel voorstellen te bereiken, voor de geheele wereld van groot belang is. Eenige uitvoerige beschouwing daarvan is daarom niet misplaatst.

I. „Practically Sovereign" over Noord- en Zuid-Amerika-

Zooals in de XXe eeuw reeds voldoende is gebleken, willen de V. S. hun „practisch souvereinschap" over het geheele AmerikaaMcEe continent op stevige grondslag vestigen. "* Midden-Amerika lag het eerst aan de beurt de zware hand te voelen. En het spreekt van zelf dat de kleine Republiekjes tegen de groote noordelijke zuster niet veel in te brengen hadden. San Domingo (1905), Nicaragua (l9l l) worden reeds gecontroleerd. Mexico wordt sinds 1911 bedreigd met tusschenkomst der V. S. In 1914 werd dat een feit, in Juni en Juli 1916 vloeide er bloed. Maar Mexico is krachtiger en tot grooten weerstand in stand. Gelijk de Duitschers erkenden, zijn de Mexicanen goede soldaten. Een poging om de Mexicanen te onderwerpen aan het gezag der V. S. zou dus eene onderneming kunnen blijken, die niet zoo gemakkelijk te volvoeren, als te beramen is. De bedoeling van een dergelijke poging is natuurlijk om al het land tusschen de V. S. en Panama onder den invloed der Unie te brengen. Maar er was nog een tweede reden: in April 1910 had Mexico met Japan een geheim verdrag gesloten. Ten einde dat zonder beteekenis te doen zijn, moest de invloed van de Unie in Mexico overheerschend worden. In verband met hunne plannen in den Stillen Oceaan, kwam het aan de V. S. volstrekt niet gelegen dat Japan een kolenstation in de Magdalenabaai zou krijgen. Hetgeen gezegd wordt het onderwerp van het tractaat te zijn, evenals gemeenschappelijke behartiging van de belangen van Mexico en van Japan in den Stillen Oceaan. De grijze Porfiro Diaz moest, door een oproer gedwongen, aftreden; hoewel hij zijn land tot rust en welstand had gebracht.

_Hfit spreekt van zelf dat na Midden-Amerika, ZuidAmerika aan de beurt lag. Reeds lang hebben de V. S.

Sluiten