Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staten betreft, op het oogenblik Japan. Het verdient volle aandacht, omdat het de meest krachtige strijdmacht is. Het vertoont het beeld van den Aziaat met moderne wapens, met moderne verstandscultuur aan het Westen ontleend. Daarachter houdt het verborgen de geheimzinnige Oostersche „stille kracht" en bedoelingen, nog nooit door den Europeaan ten volle begrepen.

Ook in ons land leven er nog die de eerste Japanners zagen komen om van den vreemdeling een techniek en een oorlogskunst te leeren, die voor hen — getuige Simoneseki — (1864) nog te machtig was. Hoe snel is de omkeering van het tooverachtig vaderland der chrysanten in een strijdbare natie met wereldomvattende plannen niet gegaan. Inderdaad, „de rijzende Zon" is geen slecht gekozen „wapen" voor het land dat de aanvoerder hoopt te wezen van wat in Azië alleen de Aziaten wil dulden. Japan trad in de 6e eeuw n. Chr. in den kring der Chineesche beschaving. In de 19e in die van Europa en Amerika.

Toch bleef wat voor Japan van ouds goed was, in wezen. Alleen het werd naar het practisch betere der Westersche leermeesters vervormd. De Japansche geest blijft evenwel dezelfde: de tegenstelling van de zuiver-persoonlijkheidsontwikkeling van het blanke ras. Antipode dus zeer zeker der Noord-Amerikanen* Volgens sommigen zijn er teekenen dat ook in Japan de individualiteit zich gaat ontwikkelen ten koste van het geloof in autoriteit en van het plichtsgevoel als onderdaan en van het altruïsme. In elk geval, Japan staat met de beide hoogste beschavingswerelddeelen in nauwe verbinding, en toch is het daarvan relatief gescheiden. Het Christendom, sedert de groote Staatshervorming van 1867, in Japan toegelaten, heeft sedert bijna geen proselieten gemaakt 7. Het nieuwe Japan geeft niets om den Westerschen godsdienst of om Westersche ethiek.

De geschiedenis van Japan is kort — ten minste zijn geschiedenis sedert zijn optreden als gelijkwaardige der Euro-

') Merkwaardig verschil met de 16e eeuw, toen Xaverius Japan het uitverkoren land noemde.

Sluiten