Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peanen. Maar lang te over om te doen zien, dat het volk homogeen is en dus geneigd tot de opofferingen, die de imperialistische plannen zijner regeering heeft geëischt.

Zonder hevigen strijd is de overgang van oud tot nieuw niet gegaan. Behalve hij buitenlandsche auteurs is daarvan ook een keurige beschrijving te vinden in het een torso gebleven geschiedwerk: Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848 7.

Japan's eerste krachtsbetoon — tevens zijn poging om te bewijzen dat het reeds rijp was in het hooge gezelschap der wereldmogendheden te worden opgenomen, was de krijg tegen den ouden en afgedankten Chineeschen leermeester (1894— 1895). De klappen, toen uitgedeeld, bewezen reeds dat Japan een gevreesde vijand, een waardevolle bondgenoot kon worden. En tevens dat het de kunst verstond de peer te plukken als zij rijp was. Formosa en Port-Arthur werden China ontwrongen. Al wist ook Rusland te bereiken, dat de hoofdprijs PortArthur aan Rusland werd toegewezen. In 1900 trad Japan als mogendheid in China op. In 1902 ging Engeland met Japan het verbond aan dat zooveel verontwaardiging heeft verwekt. Van 1904—1905 duurde Japan's afrekening met Rusland. Korea, een gedeelte van het eiland Sachalin en van Mandsjoerije was de belooning voor de ongeëvenaarde krachtsinspanning, die Europa met bewondering, maar ook met zorg vervulde. Want de plaats door Japan ingenomen in de rij der krachtigste militaire mogendheden, deed in Japan's geografische ligging, in verband met Japan's bedoelingen, een gevaar rijzen, dat door geen enkele mogendheid, ook niet door Amerika, als „négligeable" kan worden beschouwd. Men ging — en terecht — vergelijkingen maken tusschen de beide bondgenooten van 1902: Engeland en Japan. Na den Russisch-Japanschen oorlog is de literatuur daarover buitengewoon groot en belangrijk. En ook de Japanners zelf hebben niet nagelaten over de waarschijnlijke toekomst van hun vaderland en over de Japansche idealen te schrijven. Een der kernen daarvan is: de heerschappij over den

J) Van Prof. Dr. P. L. Muller

Sluiten