Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wereldmacht", die inderdaad de geheele wereld beheerscht.

Maar ook dan nog zal er van de V. S. een geweldige druk uitgaan — die op den Stillen Oceaan echter meer gevoeld zal worden dan op den Atlantischen.

Aan het slot van deze beschouwingen over de V. S. is het niet onbelangwekkend mede te deelen welke toekomst de reeds genoemde Homer Lea in The day of the Saxon (1913) zich ten opzichte van de V. S. denkt.

In de laatste jaren kwamen meer dan een millioen menschen de V. S. binnen. Bijna geheel bestond die massa uit nietEngelschen. 83 % kwam uit de landen om de Middellandsche Zee; de andere 17 % uit andere Europeesche en uit Aziatische rassen. Wanneer nu, zegt hij, de „volksverhuizing" naar de V. S. gedurende 2 of 3 geslachten aldus voortgaat, zal het Engelsche ras er zoowel als ras als in politieken zin verzwolgen worden.

Zoolang nu de tegenwoordige sociologische verhoudingen in de V. S. onveranderd blijven voortduren en hunne politieke instellingen dezelfde blijven, zal de Amerikaansche natie binnen bepaalden tijd door de binnengekomenen gevormd worden. De laatste periode, de geleidelijke overgang van de V. S. onder den beheerschenden invloed van andere rassen, ligt in de naaste toekomst. De zon wordt dan voor het Angelsaksische ras verduisterd, en geen nieuwe dag zal voor dat ras weder aanlichten l). En hij voorziet dat in de toekomst de bevolking van Amerika zal geschieden door Europa èn door Azië, ten nadeele van het Engelsche ras. Niet Europa behoeft dus voor Amerika te vreezen — maar Amerika voor Europa en Azië.

In Amerika hebben die voorspellingen geen geloof gevonden niet alleen — maar zelfs felle bestrijding. Zijn aansporing tot overgang naar het militarisme hebben de Amerikanen echter gevolgd.

Het spreekt vanzelf, dat over dit onderwerp eene bibliotheek

') Homer Lea is dus niet de meening van anderen toegedaan, dat zich een' zelfstandig Yankeeras vormt.

Sluiten