Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

„Weinige onderwerpen zijn menigvuldiger beh'ajodeld en minder goed begrepen dan de geschiedenis van GALILEI en van zijn wijdbefaamde vervolging, en dit niet-alleen door schrijvers, die den godsdienst vijandig waren, maar zelfs ook door dezulken, die er minder ongunstig over schijnen te denken."1)

De ve^pprdeeling van galilei en van zijn leer door de Romeinsche Congregaties, in 1616 en 1633, is, sedert.drie eeuwen, het voorwerp van, levendige redetwisten tusschen de Katholieken en, hun tegenstanders. Er bestaat geen polemisch geschrift, geen Jjfl§trijdende oonfaxgptie, geen gesprek tusschen christen en vrijdenker, waarin de naam van den voorvechter voor de beweging der aarde niet als een bewijs of als een beleediging den kinderen der Kerk in het gezicht wordt geworpen.

Waarom wordt deze belangrijke plaats aan het vraagstuk van galilei toegekend?

Men kan daarvoor redenen van historisóhen en van godsdienstigen aard aangeven; het is niet nutteloos ze hier alle te zamen aan te halen.

De redenen van histofiscfyen aard zijn voornamelijk drie in getal.

Vooreerst, men moet in aanmerking nemen, dat de strijd door Galilei, gfMurende bijna geheel zijn leven gevoerd, een eerste ernstige poging is, door de wetenschap — in den modernen zin van het woord — aangewend om zich van de voogdij der philosophie los te maken. Tot aan Galilei waren de natuurkunde, de werktuigkunde, de sterrenkunde slechts nederige en beschroomde dienstmaagden geweest, die ongetwijfeld om hun klaarblijkelijk praktisch nut geprezen werden, maar volstrekt geen autonome methode en «een persoonlijlkneid hadden. Tegen het einde der zestiende eeuw beginnen nieuwe ideeën dóór te

X1) Dublin Reviewf Juli 1838.

Sluiten