Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. LEVENSGANG VAN GALILEI. 1564—1642.

Galileo Galilei werd den i8en Februari 1564 te Pisa gebo ren. Mèt de zeldfiömste geestesgaven 'rijk uitgerwst, gesteund door een onvermoeibare werkkracht, besteedde h$j ze om de mathematische en phySiköIïjchè weteAsèhappen uit te bouwen. Wijsgeer en sterrekundige was hij eerst professor te Pisa, dan te Padtia en woonde eindelijk te Florence. In dett' tasejginne viel op zijn zedelijk gedrag veel af te dingen; later was zijn Vandel onbesproken; toch schijnt hij een eerzuchtig> ijdel en eigenaardig man te zijn geweest.

Eerst negentïèn jaar oud, ontdekte hij reeds in den dom van Pisa liet isochronisme der slingerbewegingen; een verdere ontdekking, welke hij spoedig daarna maakte, was zijn hydrostatische waag. Als jeugdig prdfèssor te Pisa vond hij de wetten van den val der lichamen, welke thans nog onder den naam „Galfleteche wetten" fctekend zijn. De schitterendste ontdekkingen dééd hij échter, toen hij als professor te Padua den kort te voren in Holland ontdekten verrekijker vervolmaakte en lot astronomische waarncmingeL aanwendde. Nu onthulden zich voor hem een reeks van hemelwoindören, welke hij i:i ióio aan de verbaasde wereld in zijn Ntttittus -Sidérlas bf-Stürretabode verkondigde.

Galjlei's roem weerklank toen reeds door gansch Europa en lokte zelfs vorsten naar Padua, die zijn voordrachten over krijgsbouwkunst wensctrtth te hooren. Geen zaal kon de van afle kanten toestroo mende hoorderen bevatten. Doch hij verlangde naar Toskahe terug, naar het Florentijnsche Hof, om, èn'rslagen van de "moeite der voorlezingen „de vruchten der inspanning van al zijn vroegere studiën, waarvan hij eenigen roem mocht verwachten, tot rijpheid te brengen."1)

Cosmtjs II van Media liet, toen bij dezen wensch san Galilei vernam, hem een jaarwedde van 1000 scudi en de

1) K. v. Geblèr, Galüco Gaiüei und die rümisehe Curie, p. 35.

Sluiten