Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het kon echter niet uitblijven, of zijne denkbeelden ontmoetten ook onder de geleerden hevige bestrijders. Dat dezen, op zuiver wetenschappelijke gronden steunend, zich vergenoegden, op te komen tegen de gevolgtrekkingen, welke Galilei uit zijne waarnemingen afleidde, kon niet dan zeer voordeelig voor de wetenschap worden geacht. Maar — en hier ligt misschien hunne fout — zij verplaatsten de quaestie op theologisch gebied met de bewering, dat het gevoelen van Galilei in strijd was met de H. Schrift.... Wij moeten, om hun handelwijze te verklaren, in herinnering brengen, dat het toen nog bij de geleerden gewoonte was voor hunne wetenschappelijke opvattingen een beroep te doen op Gods • Woord. Galilei'S karakter bracht het mede, dat hij, niettegenstaande de waarschuwingen zijner begunstigers, zijne tegenstanders volgde op dit aoo gevaarlijke terrein."1)

Pater lorini, een Dominikaan, klaagde nu galilei, diens nieuwe stelsel en diens brief aan castelli den 5 Februari 1615 bij het Heilig Officie aan. Zijn Ordebroeder Pater caccini had hem reeds op den preekstoel van Santa Maria Novella te Florence geducht onder handen genomen (Advent 1Ó14). Dit verwekte groote ergernis, zelfs in de Dominikanerorde, waarin Galilei de warmste vrienden telde. „Ik heb", schreef hem Pater LuiGI Marraffi over het voorgevallen schandaal het grootste verdriet gehad, en dit te meer, omdat de bewerker daarvan een Ordebroeder van mij is." Ten slotte bood Caccini zijn verontschuldiging aan galilei aan.

„De tegenstanders van Galilei, die, hoezeer ook instemmend met zijn astronomische ontdekkingen, zich echter op velschillende physische gronden niet konden vereenigen met de door hem gemaakte gevolgtrekkingen, bleven natuurlijk, wijl zij de redenen, door galilei ter verdediging van den oneigenlijken zin aangevoerd, niet' billijkten, het gevoelen toegedaan, dat men de woorden der H. Schrift in het onderhavige geval letterlijk moest opnemen. Zoo streden beide partijen, ieder van haar vermeende rechten overtuigd, tegen elkander, ja, de strijd werd zoo hevig, dat de gansche • geleerde wereld, vooral van Italië, in twee kampen scheen verdeeld te zijn. Zoowel aan de tafel van den Groothertog door BoscaLto, als op den predikstoel van Florence door den Dominikaan Caccini werd het stelsel van galilei lestreden nn verketterd, terwijl weder anderen, zooals de Carmeliet Foscarini, de Benediktijn Castelli, de Augustijn Didacus

!) F. Bccker, Galilei en de Onjetïbare Kerk van den Hooeuctaat Fruin. 1872. p. 3—4*

Sluiten