Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Stu^ca enn Mgr. Ciampoli het in gesprek en geschrift voorstonden." 1 j

Het proces tegen Galilei ging traag voort, De aanklacht bij het Romeinsche tribunaal had aanvankelijk geen onaangename gevolgen, omdat de inlichtingen, welke de Inquisitie over qa^}£ej won, gunstig voor hem luidden.

Maar in December 1615 kwam Galilei zelf naar Rome om er zijn zaak te bepleiten en het Copernikaansche stelsel te verdedigen. Zijn hartstochtelijk optreden echter bewerkte juist het tegendeel van hetgeen hij gewild had.

, De Kardinalen der Congregatie S. Officii, bij wie G-acCini 'en Lorini hun aanklacht tegen Galilei hadden ingediend, waren geheel op de hoogte van den gespannen toestand dien de strijdj J>.v«r; hftt nieuwe wereldstelsel had voortgebracht, en zagen met leede pogen de nadeelige gevolgen te gemoet, welke uit deze telkens heviger wordende twisten voor het geloof motsten ontstaan. Ten einde dit gevreesde kwaad zooveel 1 mogelijk?-te voorkomen, besloten zij, in overleg met; den Paus, om de leer van Galilei door qmüficatores théplpgici ^ te doen onderzoeken en hun gevoelen in te winnen. Deze qualificatores zijn godgeleerden, die, voordat het eigenlijke geding begonnen wordt, hun oordcel over een verdachte leer moeten uitbrengen, dqjfih. voltrekt geen beslissende uitspraak kunnen doen." 2)

Den I9en Februari 1616 kragen de qualificatoren een afschrift van de ,bijt«>nderste punten van Galilei's leer om hun oordeel daarover te vellen en aardde. Kerkelijke Inquisjfie. mede te deelen. Zij vergaderden den 23S0 Februari 1616 en formuleerden hun oordeel daags daarna, in het bijajn van het Heilig Officie, onder voorzitterschap van den Paus aldus:

1. Dat de zon zich in het middelpunt der wereld bevindt en niet van plaats verandert, is een stelling philosophisch beschouwd ongerijmd en valsch en formeel kettersch, omdat zij klaarblijkelijk in strijd is met de Heilige Schrift, volgens de

• gewone uitlegging der Heilige Vaders en van de doctors in de / godgeleerdheid.

2. Datbde aarde niet het middelpunt der wereld en niet

i) Qe Katholiek |868. LIII, p. ipJt-ïiJ&*5 i)lÖe KdthóWl, 1868, LIII, p. 3P3-

Sluiten