Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder beweging is, maar zich beweegt en dagelijks rondwentelt om haar as, is insgelijks een ongerijmde stelling, philosophisch valsch en theologisch beschouwd minstens een dwalirig in het geloof.

Op bevel van den Paus (25 Februari 1616) ontbood Kardinaal Bellarminus Galilei bij zich en verzocht hem in naam van den Paus en in tegenwoordigheid van den Magister Sacri Palatii de dwaalleer, die men hem toeschreef, te laten varen, het Copernikaansche systeem niet meer te houden en te leereni. Daarop deelde de Commissaris van het H. Officie in naam van den Paus, in tegenwoordigheid van Kardinaal bellarminus aan galilei het bevel medé:

1. Geheel en al het gevoelen te laten varen, hetwelk beweert, dat de zon het middelpunt der wereld en onbewegelijk is en dat de aarde zich om de zon beweegt.

2. Hij gaf ook aan Galilei het verbod dat gevoelen op welke wijze ook voor te staan, te onderwijzen of te verdedigen, hetzij in woord, hetzij in schrift, op straffe dat men hem een proces voor het Heilig Officie zoude aandoen.

Het verslag voegt er bij, dat Galilei zich aan het bevel, da: hem gegeven werd, onderwierp en beloofde te gehoorzamen. I

Den 5e" Maart 1616 sprak ook de Congregatie van den Index een algemeene verooi deeling uit tegen het stelsel van Copernicus, maar noemde den naam van Galilei niet en maakte ook geen bijzondere melding van zijn schriften. De Congregatie verbiedt in haar dekreet onvoorwaardelijk het boek van den Karmeliet Paolo Antonio foscarini (1615), waarin de onbewegelijkheid der zon en de beweging der aarde geleerd werd, evenals alle andere boeken, waarin die leer en dat wereldstelsel onderwezen worden. Zij verbiedt ook, donec tjorrigantur — zoolang zij niet verbeterd zijn — het boek van NlCOLAAS COPERNICUS over de bewegingen der sterren en den Commentaar van DiDACUS A Stunica over het Boek job, „opdat die valsche, de Heilige Schrift lijnrecht tegensprekende leer van PYTHAGORAS niet tot schade der Katholieke 'waarheid zich verder zoude uitbreiden." j

De naam van Galilei werd verzwegen, waarschtblijfc om zijn nederige en rechtzinnige onderwerping.

Sluiten