Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitspraak van "den Index kWam nïet volkomen rrïet die van de qualifica toren overeen. De Congregatie Van den Index hield niet, dat het stelsel van Copernicus formeel kettersch zoude zijn, ook niet, dat het een dwaling In het geloof was, maar wel hield zij, dat dit stelsel valsch en strijdig met de Heilige Schrift was. De Copernikaansche leer en dus ook het gevoelen van Galilei werden ook niet onvoorwaardelijk veroordeeld: er werd alleen verboden ze als een uitgemaakte waarheid. te leeren en voor te stellen; als hypothese, als wetenschappelijke onderstelling mocht zij gerust worden geleerd, mochten de bewijzen daarvoor uiteengezet worden, mocht men er gevolgtrekkingen uit afleiden. £.--.

Men dient deze verklaring van den Index niet uit het oog te verliezen. Zij behelst een duidelijke aanwijzing, vooreerst hoe de Congregaties van het H. Officie en van den Index over de leer van Galilei dachten, en ten tweede, wat zij eigenlijk in hem gelaakt en veroordeeld hebben.

Hieruit volgt ook, dat Galilei verder door de Kerkelijke Overheid niet bemoeilijkt zou zijn geworden, dat men hem' geen tweede proces zou hebben aangedaan, indien hij in het vervolg niets anders had gedaan dan de leer van de beweging der aarde om de zon als een wetenschappelijke hypothese voor te stellen.

Den 6en Maart 1616 schreef galilei: „Het verloop van deze zaak heeft getoond, dat mijn gevoelen door de Kerk niet aangenomen is. Deze heeft eenvoudig verklaard, dat zulk een gevoelen niet overeenstemt met de H. Schrift, waaruit volgt, dat die boeken alleen zijn verboden, welke uitdrukkelijk willen bewijzen, dat zulk een gevoelen niet met de H.Schrift in strijd is."

Kardinaal Bellarminus heeft in heel deze zaak een groote rol gespeeld; hij kende dus goed de meening van den Paus en van de Congregaties; hij verstond ook in dien zin de veroordeeling van Galilei's stelsel.

In een getuigschrift, dat Galilei hem had gevraagd om zich tegenover zijn tegenstanders te rechtvaardigen, verklaarde Bellarminus (26 Mei 1616): 4

„Hem (Galilei) is eenvoudig kennis gegeven van de verklaring, door onzen Heiligen Vader gedaan en door de Congregatie van den Index afgekondigd, waarin gezegd wordt, dat de

Sluiten