Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanklachten uitgelokt hadden. Men wachtte zich' evenwel ter dege de verklaringen van Galilei en van zijn voor hem geestdriftige aanhangers als bare munt aan te nemen. Galilei is zeer onver trouwbaar ur zijn berichten over zijn tegenstanders, over vervolgingen, etc, somtijds slaat hij de waarheid in het aangezicht. 1)

In zijn tegenstanders ziet Galilei „de onwetendheid, de goddeloosheid" belichaamd; hij vreest altijd voor geheime aanslagen en samenzweringen; vermoedens en kletspraatjes van de straat neemt hij als ontwijfelbare waarheid aan. Niet minder gelooven de vijanden der Kerk aan de woorden van den Florentijnschen astronoom lals aan een evangelie; zij zouden hem immers tot een gróoten martelaar en een held willen maken; daarom zoeken zij zijn tegenstanders zoo diep mogelijk te kelderen. Zoo heeft zich van lieverlede de meening gevormd, dat die bestrijders van Galilei niets dan bekrompen pedanten of dweepers zijn, welke in tegenstelling met de waarnemingsmethode van Galilei de gansche natuur a priori uit hun wijsgeerige en godsdienstige stellingen willen opbouwen.

Er zijn andere redenen, waarom de Heilige Stoel 2ijn koers tegenover galilei veranderde.

i: Al overtrof galilei in genie al zijn tegenstanders, zoo overtrof hij hen toch niet altijd door vlijt en volharding in de waarneming der natuur. , .

Galilei oordeelde terecht, dat de zonnevlekken tot de zon behoorden, en leidde daaruit de wenteling der zon af. Maar de nauwkeurigste bepalingen van den wtep|e|^igskluur zijn,'zooals Humboldt opmerkt, van den ijjverigten scheiner.2) Galilei leerde de beteekenis der zonnevlekken eerst door de uitgave vani drie pseudonieme brieven kennen, welke de Duitsche jesuiet op den 12 December 1611 aan welser, den burgemeester van Neurenberg, gericht had. 3)

2: galilei deed de heerlijkste ontdekkingen, maar hij was niet altijd voorzichtig genoeg, zoodat hij voorbarige gevolgtrek-

i) Santé Pieralisi, Urbam VIII e Galileo Galilei.

3) &2i«L, U XIV, p. 124. Secchi, DU Sonnt, Braunscbweig, 1872. p. 7. Scheiner, Rosa (ïrsma} I, .2.

Sluiten