Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De indruk, dien deze Dialoog van Galilei maakte, was verre van gunstig. Om verschillende redenen.

Vooreerst, Galilei had zelf gezegd, dat hij Simplicio, den verdediger van het oude wereldstelsel en van de Aristotelische philosophie, genoemd had naar Simplicius den beroemden commentator van aristoteles: Doch zijn beste vrienden zagen daarin een ironie, omdat Simplicio een sul beteekent en de verdediger van het oude systeem overeenkomstig zijn naam ook zijn rol speelde. Zoo schreef CaSTELLI den 29 Mei 1632 aan Galilei: „Ik heb bijna mijn kinnebakken van lachen doen bersten, telkens wanneer ik rnijinheer Simplicio ontmoette

daar ik in zijn eenvoud de onbeholpenheid van zijn gansche

school aangaapte." (*) Ook Campanella meent, dat Simplicio „de clown van deze philosophische komedie is en de domheid van zijn sekte verraadt." (*) Deze opvatting is zeer goed te begrijpen, want Simplicio trachtte op kinderachtige of zotte wijze, en dat klaarblijkelijk met opzet, het stelsel van ptolomeus met belachelijke bewijzen te staven. In den mond van Simplicio had galilei zekere argumenten gelegd, die de Paus »elf vroe ger in zijn gesprekken met Galilei ten gunste van het stelsel van ptolomeus schijnt aangehaald te hebben. Men beweert, dat Paus urbanus VIII meende zich zeiven te erkennen in den belachelijken persoon van Simplicio.

Ten tweede, om gedekt te zijn had Galilei getracht, van den hem genegen Magister saori palatti Pater RiCCARDl het imprimatur te verkrijgen. Deze was uit Toskane en de Groothertog van Toscane, diens gezant en zelfs de vrouw van den gezant, welke een nicht van den Pater was, hielpen daarbij. RiCCARDl talmde nog uit vrees, maar hij werd zoo lang door de echtgenoote van den Gezant aangevallen, dat hij eindelijk toegaf. En daar hij telkens- wederom door angst overvallen werd, beduidde hem de Pauselijke secretaris ClAMPOLLI, dat de Paus het wilde. URBANUS VIII wist echter niets van de uitgave van het werk en had daaromtrent ook niets bevolen. (3) Pater RiCCARDl had echter

(!) Alberi, l c. IX, p. 271. (*J Idem, p. 281.

(3j Pieralisi, Urbano VIli e Qalilei, p. 112.

Sluiten