Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ari storelianen en bestrijders van Galilei geheel andere tönert aan. Met verontwaardiging hadden zij de bespottelijke figuur vanSiMPLicio gezien. Ook van kerkelijke zijde werden aanstonds de ernstigste bedenkingen geopperd. Men zag onder den bedriegelijken vorm, waarin de Dialoog vervat was, een verbloemde ongehoorzaamheid tegen het verbod om het wereldstelsel van copernicus onfvoorwaardelijk te verdedigen en gevoelde al den smaad en hoon, dien dit valsehaardig boek op de Congregaties wierp, welke het systeem van copernicus veroordeeld hadden. De gunstige ontVangst, die aan den Dialoog te beurt viel, en de hooge positie van galilei, welke de gegeven ergernis nog vermeerderen moest, verhoogden de onaangename gewaarwordingen der geestelijkheid. Niet minder verstoord was urbanus VIII. Had hij Galilei niet steeds met bijzondere genegenheid en ongekunstelde vriendschap bejegend? Terecht achtte hij zich ten zeerste beleedigd, dat hij door Galilei en Ciampoli bedrogen was, dat zij hem valsohelijk van de rechtzinnigheid des Dialoogs verzekerd hadden. De Paus was vast overtuigd, dat zulk een honende handeling niet ongestraft mocht blijvete. Hij wilde zich echter eerst van de verkeerde richting van den Dialoog volkomen vergewissen. Daarom benoemde hij een Commissie van godgeleerden, namelijk Oreggio, Inchofer en pasqualigo, die onder voorzitterschap van 's Pausen neef, den karddnaal Barberini, het boek zouden onderzoeken en hun gevoelen uitbrengen. Tevens werd de verspreiding van het geschrift voorloopig verboden.

De Commissie bracht na grondig onderzoek haar gevoelen uit: i'. Galilei had in zijn Dialoog het Copernikaansche sy-{ steem geleerd en verdedigd, hetgeen uit den ganschen samenhang van het werk bleek. 2e. Galilei had de bevelen, hem in 1616 door het Heilig Officie gegeven, overtr?den en zijn plechtige verbintenis geschonden. 3e. De zaak was van zulk gewicht, dat zij aan het oordeel der Inquisitie moest onderworpen worden. (

Den 23 September 1632, kreeg galilei nu te Florence van wege den Paus door den Inquisiteur van Florence bevel om voor het Heilig Officie te verschijnen en zijn handelwijze te rechtvaardigen. galilei begreep het gevaar, trachtte te verhinderen, dat het proces te Rome gevoerd werd, en verschudde

Sluiten