Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevblgelijk die straffen verdiend, welke tegen een dergelijke overtreding waren bepaald, 't Is waar, de meeningi welke hij verdedigde, was, op zich zelve beschouwd, onberispelijk, doch de Inquisitoren, die het gevoelen van hunnen tijd uitspraken! meenden op zeer goede gronden, dat zij onverdedigbaar was, en hadden uit innige overtuiging verboden haar te houden of te leeren. Nu trad Galilei op om haar te verdedigen, zonder evenwel de bezwaren, die er tegen bestonden, op te lossen. Zouden zij nu dit verzet tegen hunne bevelen dulden en de denkwijze van Galilei tolereren? Zoo zij dit hadden toegestaan, zouden zij afstand hebben gedaan van hun gezag en ergernis gegeven aan de geloovigen en toegelaten, dat een meening, welke zij voor valsch hielden, algemeen verspreid werd. De Inquisitoren handelden derhalve volgens hunne beginselen zeer rechtmatig. Het eenige, dat wij hun zouden kunnen verwijten, is hunne overtuiging; doch deze scheen, gelijk wij vroeger zagen, in hunnen tijd op zeer goede gronden te steunen; zij mag hun dus niet ten kwade geduid worden, en wij moeten haar alleen aan de omstandigheden, waarin zij leefden, wijten."^1)

S}) De Katholiek, LIV, p. 74—75.

Sluiten