Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durft cm ain. een beperking der moderne wetö-s'chap' te* 'denken &n vtï&idbï e por se rrtöctfe tegenroept." {})

Zelfs een hoogleeraar Fr i - zingt in "dit koor mede. In het Februari-nummer van de Gids 1872. bespreekt hij de geschat denis van Galilei in verband met de onfeilbaarheid der Kerk en wel 0^4 een zeer Kbetehkrtj °en toon naar aanleiding der nieuwe actestukken, door HENRI DE l'Epinois en SlLVESTER gherardi in het licht gtegeven.

Men zou aan deze geleerde heeren, die niet ongaarne voor zich aanspraak maken op een hoedanigheid, welke zij den Paus ontzeggen, deze woorden van Dom PROSPER GuÉRANGER met alle bescheidenheid kunnen toevoegen:

„Er is reden zich te verbazen over een zlooidanigen eenvoud bij mannen van zulk een werkelijk talent en van aulk een zeldzaam doorzicht in de menschelijke dingen; hoe komt het, dat zij zoo onbedreven zijn in de zaken van den godsdienst, zoozeer zelfs, dat zij tot dergelijke droomerijen vervallen?"

„Niets voorzeker wordt zoo dikwijls en zoo gaarne als wapen tegen de Katholieke Kerk gebruikt als het proces van galilei. Inderdaad is het met eenige behendigheid niet moeilijk, daarmede aan het oppervlakkige leespubliek voor te goochelen, dat de Kerk een vijandin van den vooruitgang is. Rome, zegt men, heeft zich tegen het zoo heldere, evidente Copernikaansche systeem verzet en door zijn afschuwelijke Inquisitie den vooruitgang der wetenschap willen tegenhouden. Bij zulke verwijten let men er niet op, dat de klaarheid, welke thans, na vorschingen van tweehonderd en vijftig jaren, in dit vraagstuk heerscht, toen volstrekt niet bestond; dat moeilijkheden, welke het genoemde systeem als een physikalische dwaasheid deden voorkomen, toen nog niet opgelost Waren; dat daarentegen door galilei argumenten aangevoerd werden, welke niet alleen nu als valsch erkend zijn, maar ook in tegenspraak waren met de gegevens van reeds toen gemaakte waarnemingen. Het vraagstuk was dus toen geenszins rijp om het uit te maken; derhalve kon men op den door galilei behandelden weg voor gevaren vreezen en mocht daarom ook voorzic_ügheidsmaatregelen tegen dezelve nemen zonder onder eenig opzicht blaam te verdienen.

^ De Katholiek, LIII, p. 73. „nitarfaiifó^w

Sluiten