Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaties zijn niet 'de Kerk. Dus kan die veroordeeling niet in strijd met de onfeilbaarheid der Kerk zijn.

„Wij vragen: Wat heeft de leer der Kefk gemeens met de uitspraak der Inquisitie ? Onder welk opzicht is de beslissing en de rechtspleging van dat gericht verbindend voor het Katholiek geloof? Is het de Inquisitie of wel de Paus en de Kerkvergaderingen, die geloofspunten Deslissen ? Men zal ten minste niet ontkennen, dat de kwestie tweeledig was: hetgeen de wetenschap van dien tijd valsch en ongerijmd noemde, kon licht keitersch bevonden worden door Godgeleerden, wien men den tekst der H. Schrift tegenwierp. Men toone ons ergens- de Kerk, door Haar zelve de natuurkunde en andere stellige wetenschappen onderwijzende, en eerst dan zal men haar,kunnen ten laste leggen, dat zij in dit geval gebrek aan verstand en aan doorzicht in de toekomst aan den dag heeft gelegd.... Een schoone handelwijs voorwaar, om' altijd de Inquisitie met de Kerk zegevierend op één lijn te plaatsen De geleerde Biot behandelt dit gewichtige punt in zijn Biographie Vniversellv en aarzelt niet deze merkwaardige woorden te bezigen: „Altijd zullen zeldzame ontdekkingen de afgunst gaande maken; men behoeft juist geen lid der Inquisitie te te zijn, om zicü hartstochtelijk en nijdig jegens ware verdiensten te betoonen, en hadde Galilei in onze dagen geleefd, zijn genie, zou ongetwijfeld onverzoenlijke tegenstanders ontmoet hebben. Men werpe slechts een blik op onze Academie van '( Wetenschappen."

Overigens, de H. augustinus herhaalt meermalen in zijne werken, dat de H. Geest de Kerk niet onderricht omtrent de orde der natuur en de physieke wetenschappen. De H. Thomas, dat krachtig genie der Middeleeuwen, herzegt dezelfde waarheid en staaft ze door de bondigste redeneeringen. De geleerde Melchior Canus behandelt opzettelijk dit onderwerp: dat de Kérk, ais zoodanig épor den H. Geest ingegeven, nimmer den titel van 'Akademie beoogd heeft." i1)

v. De Kerk is onfeilbaar, wanneer zij iets leert door het zedelijk algemeen getuigenis van al hare bisschoppen, hetzij zij verspreid, hetzij zij in een algemeene kerkvergadering vergaderd zijn, in vereeniging met den Paus. Dit is hier niet het geval. Dus is de veroordeeling yan Galilei niet tegen de onfeilbaarheid der Kerk. De Bisschoppen der Katholieke Kerk, noch verspreid over de wereld, noch in een concilie vergaderd, hebben Galilei niet veroordeeld. *

Maar, zoo zegt men, de beweging der aarde om de zpn

De KdthoUeft, DL VI, p. 215—216.

Sluiten