Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was ïn de zeventiende eeuw ten njtïe van Galilei évfen goe'd waar als thans; het eenia«)e verschil was: men wist het toen niet en kon het niet voldoende bewijzen. De Kerk heeft dus iets veroordeeld, wat waar was; zij heeft dus gedwaald. Waar blijft nu de onfeilbaarheid der Kerk, wanneer zij ook maar één enkelen keer gedwaald heeft?

t Als wij zeggen, dat de Kerk onfeilbiaar is, dan beteekent dit: zij is onfeilbaar, wanneer zij iets leert omtrent geloof en zeden of wat daarmede noodzakelijk samenhangt. Doch de veroordeeling. der ker van GALILEI was geen uitspraak omtrent geloof en zeden, maar een uitspraak omtrent het bestaan van

« een natuurkundige waarheid. En daarin is de Kerk niet on-

I feilbaar.

2e. De veroordeelin'gP van Galilei was de uitspraak van de Romeinsche Congregaties, dat is, het feilbare oordeel van feilbare Kardinalen. Deze Romeinsche Congregaties hebben wel is waar zeer groot gezag, ook in vraagstukken buiten het geloof 'en de zeden, maar zij zijn niet onfeilbaar. Zij beweren dat ook niet en geen enkele Katholiek zal hef beweren, zoo hij zijn geloof kent.

Zeker,,het is te betreuren, dat Galilei door de Romeinschfe Congregaties veroordeeld is, dat zij zich vergist hebben, wij geven dat gaarne toe. Ten onrechte hebben zij gemeend, dat met het stelsel van copernicus en galilei de godsdienst gemoeid was, dat het geloof daardoor bedreigd werd, omidat zij niet beter wisten, of het was strijdig met de H. Schrift. Dat valsche oordeel was' het gevolg van vetschïïRènde oorzaken. Zij waren bovenmate ingenomen met AristoteuëS en de wijsgeerige stelsels zijner uitleggers — de wetenschap wist niet beter, of de zon draaide om de aarde — de bewijzen voor het tegenovergestelde gevoelen waren zwak — algemeen hielden de geleerden, zoowel Katholieke als Protestantsche, dat de aarde stilstond en de zon zidhhbewoog — dit scheen ook;duidelijk het gevoelen en de zin van de H. Schrift' te zijn — nu als een gevolg van de Hervorming iedereen den' Bijbel ging lezen en vrij op zijn .manier uitleggen, was men te Rome niet zonder reden bevreesd, dat de H. Schrift gevaar liep verkeerd uitgelegd te worden — Galilei kon zijn gevoelen niet bewijzen en ver-

Sluiten