Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets bij verloren. Ten onrechte wordt de Kerf er voor gelasterd." (!)

Op de volgende drie gronden had de Leidsche hoogieeraar Dr. robert Frtjin in de Gids van 1872 trachten te bewijzen, dat de veroordeeling van Galilei in strijd met de onfeilbaarheid van de Kerk was:

ie. Het dekreet, door de Congregatie van den Index den 5 Maart 1616 uitgevaardigd, roist wel den gewonen vorra, die de dekreten der Congregatie tot het oordeel van den onfeübaren Paus rtempelt: „het vertoont geen kenmerk van hooger gezag dan dat der Congregatie, maar uit het register van de dekreten der Inquisitie weten wij, dat hei niettemin 'door den Paus bekrachtigd is."

2C. Wat wij uit die registers weten, wordt bevestigd door

Kardinaal Bellarminus, door Paus urbanus VIII en door

het gedrag der Inquisitie, is

3e. De zaak zelve, waarin uitspraak gedaan werd,.vorderde,

dat die uitspraak geschiedde door een onfeilbaar gezag. Professor Fruin werd schitterend weerlegd en geslagen

door Pater F. Becker, leeraar aan het Seminarie te Kuüenb«r^;! Galilei en de Onfeilbare KfrU van den Hoogleeraar Fruin.

's-Hertogenbosch 1872.

Niet minder werd hij bestreden door de bondige weerlegging

van Dr. Schaepman: Een nieuw vemüjt uit een oude doos.

De Wachter. 1872. II, p. 26—47-

„Men verkeert van onkatholieke zijde veelal in de meening, dat gehoorzaamheid, ook in zaken des verstands alleen door de hoogte, alleen door het onfeilbare gezag in de Kerk kan worden gevorderd. Nu leeren de kath©Ii*kei*blmjvers, zoowel uit vroegeren als uit lateren tijd, dat, aangezien er verschillende graden van godsdienstige instemming gevonden worden, ook door een niet onfeilbaar gezag onderwerping des verstands kan worden gevorderd. Die onderwerping is geen daad van de goddelijke deugd des geloofs, maar een gehoorzaam zwegen en berusten in de beslissing van een hoog en eerbiedwaardig gezag. Nog een tweede opmerking is noodzakelijk. Zij betreft het wezen der onfeilbaarheid. De onfeilbaarheid namelijk is geen blijvende eigenschap van den persoon des pausen, welke gericht zijn tot geheel de Kerk en haar verplichten tot ge-

A1. van Roeij, De veroordeeling mtOalileo Galilei ea de Onfeilbaarheid, der, Kerjt, p. 40.

Sluiten