Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel aan 'de g&nsch'ê Kerk voorgesteld, rriaar het gerechtshof der Kardinalen, etc." (1)

In 1660 drukte zich Pater fabri S.J. aldus uit:

„Men heeft dikwijls aan de volgelingen van Galilei gevraagd, of zij een demonstratie voor de beweging der aarde ikonden leveren; zij hebben nooit bevestigend durven antwoorden Er is dus niets tegen, dat de Kerk de passages van de Schriftuur in den letterlijken zin opvat en beveelt op te vatten, totdat de tegenovergestelde opinie bewezen is. Zoo gij soms een afdoend bewijs mocht vinden, (hetgeen ik echter- moeilijk gelooven kan) dan zal de Kerk ontegenzeggelijk verklaren, dat die plaatsen van de H. Schrift in een oneigenlijken en figuurlijken zin moeten uitgelegd worden." (2)

Descartes schreef den 10 Januari 1634 aan Pater Mersenne:

„Gij weet ongetwijfeld, dat Galilei onlangs door de geloofsin<f&isiteurs is gevangen genomen en zijn meening over de beweging der aarde als kettersch (?) veroordeeld is Ofschoon ik meen, dat mijn stellingen op zeer vaste en klaarblijkelijke 'bewijzen steunen, zou ik ze echter voor niets ter

wereld tegen het gezag van de Ketk willen volhouden

Daar ik echter niet hoor, dat deze censuur bekrachtigd is door den Paus of door een Concilie, maar alleen door een bijzondere vergadering van de Kardinalen der Inquisitie, zoo geef ik alle hoop nog niet op, dat het met deze zaak zal gaan als met die der antipoden, welke weleer op dezelfde wijze veroordeeld is." (»)

Uit deze verschillende getuigenissen van deskundige tijdgenooten van Galilei blijkt • voldoende, hoe de algemeene opinie over de dekreten van 1616 en 1633 tegen Galilei was: men hield, dat de onfeilbaarheid der Kerk daarmede niet was gemoeid. En die geleerde tijdgenooten zullen de strekking dier dekreten, dus van GALILEl's veroordeeling, wel zoo goed gekend hebben als wij.

B. Tweede beschuldiging: De Paus is niet onfeilbaar.

Kan men er niet doorhalen, dat de veroo deeling van Galilei strijdt tegen de onfeilbaarheid van de Kerk, zoo tracht men toch te bewijzen, dat zij in strijd met de onfeilbaarhjeid

(1) Caramuel, TJteoiog. matal. fundans cai., I, 273.

(2) Fabri, Brevis annoiaiio in systema saturninum Chr. Hutgcnst, Rome 1660, p. 32.

(3) Descartes, Lettre 76, Corresportdance. % 288.

Sluiten