Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eten Paus is, ómdat 'deze, zegt men," daarin gedwaald heeft.

Stelling: De veroordeeling van üalilei is niet in strijd met de onfeilbaarheid van den Paus.

Wij zetten hier weer dezelfde redeneering op. Wanneer is de Paus onfeilbaar? De Paus is onfeilbaar, wanneer bij ex cathedra. dat is, als hoofd en opperste leeraar der Kerk, plechtig een uitspraak doet in zaken van geloof en zeden en die uitspraak voor alle geloovigen verplichtend stelt. Welnu, dat was bij de veroordeeling van Galilei niet het geval. Dus bewijst die veroordeeling niets tegen de onfeilbaarheid van den Paus.

a). De Paus heeft bij de veroordeeling van Galilei niet ex cathedra, dat is, niet als hoofd en opperste leeraar der Kerk, gesproken.

Wel hebben Patjlus V en urbanus VIII een werkzaam deel aan het vonnis der Romein1: che Congregaties in zake galilei gehad. paulus zit den 5 Maart 1616 de vergadering van de Congregatie van den Index voor en beveelt het dekreet af te kondigen en het aan de Inquisiteurs en de Pauselijke gezanten mede te deelen. In 1633 doet Paus urbanus VIII galilei ondervragen over zijn inwendige mècning of intentie; urbanus VIII verbiedt hem, ooit nog1 de leer van de beweging der aarde te verdedigen; urbanus VIII laat het werk Dialogo di Galileo Galilei verbieden. Op beivel dezer twee Pausen handelen de beide Congregaties van den Index en van het Heilig Otficie en doen zij hun uitspraken teglen Galilei en zijn stelsel. Zij hebben dus een deel in de verantwoordelijkheid dier uitspraken. Er is geen twijfel aan, Paulus V en Urbanus VIII hebben in

wetenschappelijke vraagstukken den invloed van hun tijd onaergaan; hun persooh'vjke, particuliere zienswijze over het stelsel van Galilei was valsch. Maar dit was hun persoonlijk gevoelen, als particulier, als privaat persoon, als theoloog, als geleerde. Zij traden daarbij niet op als opperste leeraar der Kerk, die de beslissende uitspraak doet. Men kan immers den Paus beschouwen als privaat porsoon en als Paus of opperhoofd der Kerk. Als privaat persoon bezit de Paus het voorrecht der onfeilbaarheid niet ,maar kan hij zich' vergissen evenals ieder ander mensch. Het voorrecht der onfeilbaarhteid komt hem alleen toe als Opperhoofd der Kerk.

Sluiten