Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle kenteekeriett ontbreken hier, die een uitspraak ex cathedra aanduiden en vergezellen. Geen bul, geen breve, geen encycliek, geen plechtige verklaring, geen bekrachtiging hadden de Romeinsche Congregaties van den Paus gevraagd noch van hem ontvangen. En al had de Paus het oordeel van de Congregaties onderteekend, dan zou dit nog niets tegen zijn onfeilbaarheid bewijzen.

De geleerde Gassendi schrift over deze kwestie":

„Ik heb wel vernomen, dat er door de Heilige Congregatie der Inquisitie tegen Galilei een vonnis is uitgesproken, maar ik hebniet gehoord, dat er desaangaande een pauselijk en algemeen decreet is verschenen." (*■)

Riccioli geeft ook een uitgebreide bespreking van het geval van GALILEI onder het opzicht van geloof en van schriftverklaring; hij schrijft echter nooit die dekreten aan den Paus toe, maar altijd aan de Congregaties. (2)

VON Geblèr, dien niemr.nd van toegeefelijkheid tegenover de Kerk zal verdenken, maakt ook de Congregaties alleen aansprakelijk voor de veroordeeling van galilei en erkent, dat Paulus V en Urbanus VIII niet als Paus, maar enkel als private personen hebben gefaald. (3)

b). De Paus heeft in het vonnis van Galilei geen beslissing in zake van geloof en zeden gegeven.

Immers, zooals wij reeds opgemerkt hebben, het aanhangige vraagstuk was zuiver wetenschappelijk en ten onrechte dachten de Congregaties en de Paus, dat het geloof daarmede gemoeid was.

Het dekreet der Congregatie van den Index in 1616 was geen dogmatische onveranderlijke beslissing, maar een disciplinaire maatregel van voorzichtigheid en een kerkelijke censuur. En deze tuchtmaatregel ging in hoofdzaak uit eerst van de Congregatie van den Index ,later ook van die van het H. Officie. De handelende, beslissende personen zijn hier dus de Congregaties, niet de Paus. Het punt zelf, waarover he' geschil liep, kon geen voorwerp van een dogmatische bfisliying zijn. Daarom

(!j Cassendi, Opera, III, i. 641.

(2j Ricciolini, Alanagesium magnum, 1651, I. 52.

(8) Von Geblèr, Gcdileo Galilei und die RömischeCurietfy$tj$.

Sluiten