Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sische ongerijmdheden van het CopernicbJahschie stelsel langzamerhand verdwenen. Ten laatste hieven zij ze geheel op. Van 1664 af werd de tekst van het dekreet van den Index (1616) in een algemeenen vorm, welke feitelijk een verzachting was, vervat. In 1757 verscheen er een nieuwe uitgave van den Index der verboden boeken. De Congregatie van den Index bepaalde den 10 Mei met goedvinden van Paus Benedictus XIV, dat het dekreet van 1616, waarbij alle boeken, die den stilstand der zon en de beweging der aarde leerden, verboden waren, in de nieuwe uitgave niet zou opgenomen worden. Sinds 1758 mochten er dus te Rome boeken gedrukt worden, waarin de leer van copernicus verdedigd werd.

De kanunnik JOSEPH Settele, professor der sterrekunde te Rome ,begon zijn handboek over de astronomie met dezie uitdrukkelijke verklaring: De aarde beweegt zich om de zon. PhilippuS AUFOSSI, de toenmalige Magister Sacri Palatii, weigerde zijn goedkeuring aan de uitgave te verteenen. De Congregatie van het H. Officie bepaalde nu bij een dekreet van den 17 September 1822, door PlUS Vil goedgekeurd, dat te Rome werken mochten gedrukt en uitgegeven worden, waarin de beweging der aarde en de stilstand der zon volgens het algemeen gevoelen der nieuwere sterrckundigen geleerd werd. Dé wérkén van Copernicus, Astanuca, Foscarini, Keppler en Galilei werden in 1835 °°k vaa den Index weggelaten. (*)

VI: Vierde Beschuldiging: Galilei is een martelaar der wetenschap geweest.

Stelling: Galilei is geen martelaar der wetenschap geweest.

Men mag natuurlijTk de zestiende en de zeventiende eeuw niet beoordeelen volgens onze opvattingen, onze zeden, onze gewoonten; de rechtspleging, de. zienswijze immers waren toen geheel anders en verschilden niet weinig van de onze. De gevangenissen waren geen paleizen zooals thans en niet zonder reden zag men in de lijfstraffen groot nut,

(l) De Katholiek, LIV, p. 86-89. Jaugey. Le procis de Galiltc et fa théologie, p. 25-26. — Vacandard, lx. p. 374-375,

Sluiten