Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten galah; deze had alleen gelast met de foltering te dreigen, indien het noodig was.

,,Bijaldien Galilei na dit laatste verhoor werkelijk gefolterd was geworden, dan moest na het boven gezegde het pro ces-verbaal niet met de woorden sluiten: „En daar men verder niets kon bereiken, etc., werd hij overeenkomstig het Dekreet — der Inquisitie van den 16 Juni — nadat hij onderschreven had, naar zijn plaats terug gestuurd." Woorden van het procesverbaal. Maar dan had men in dit proces-verbaal het besluit, dat men tot de foltering zoude overgaan, de overbrenging naar de folterkamer en hetgeen er hier gebeurd was, moeten opnemen.... Dit getuigt beslist tegen het aannemen van een werkelijke foltering op den 21 Juni — want alleen op dezen dag zoude zij hebben plaats gehad — dat Galilei op den 22 naar Santa Maria supra Minerva gebracht werd om zijü oordeel te hooren en geknield af te zweren, dat hij op den avond van den 24 door Niccolini werd afgehaald, den 26 een brief schreef en den 6 Juli Rome „in zeer goede>gezondheid" verliet en van Viterbo uit aan NiCCOLiNl schreef, dat hij vier mijlen te voet had afgelegd. Dit laatste feit ten minste bewijst, gelijk ook Wohlwill toegeeft, voor den vijftienden dag na den 21 Juni een welstand, dien wij na een foltering niet zouden verwachten. De bedoeling, Galilei zonder noodzakelijkheid lichamelijk te mishandelen hadden ook de Paus en de Inquisitie zeker niet; zij zoude met de zachtheid, welke men jegens hem aan den dag legde, daar men hem niet in de gevangenis wierp, etc, niet vereenigbaar zijn geweest. Galilei te laten folteren zoude ook geen doel gehad hebben. De Inquisitie was op den 16 Juni reeds tot het definitief besluit gekomen om Galilei niet als een formeel ketter, maar als van ketterij sterk verdacht

te veroordeel en In elk geval zoude de foltering, zoo men

Galjlei slechts als van ketterij verdacht wilde veroordeelen, geen reden van bestaan gehad hebben; want men kon dit zonder foltering."

Galilei zou, zoo heeft men beweerd, nadat hij de formuul van afzwering onderteekend en voorgelezen had, en op-

(*) Reusclt, l.c. 359.

Sluiten