Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk men, in plaats van rechtstreeks de wetten en de processen der natuur te onderzoeken, meende, dat deze het best geleerd en gekend werden langs den weg van het gezag en van het onderricht, met name van aristoteles, dien men veronder stelde, dat het laatste woord over al deze zaken gesproken liad en op wien menige valsche conclusies in den loop der tijden- gegrond werden. Tegen zulk een goedgeloovigheid verzette zich Galilei met beslistheid en kracht met dit gevolg, dat hij niet alleen spoedig menige opinie, welke men tot dan toè als onbetwistbaar had aangenomen, in discrediet bracht, maar ook een storm van verzet en verontwaardiging verwekte onder hen, wier gevoelens hij afbrak en aan de kaak stelde. Dit klemt te meer, naarmate hij een stout controversist was, die, niet tevreden met zijn tegenstanders te weerleggen, etr tuk op was om hen te beschamen. Hij hanteerde ook een bovenmate goed versneden pen en maakte zijn bestrijders mee doogenloos bespottelijk en verbitterd. Ongetwijfeld heeft hij zelf op die manier er toe bijgedragen, dat de troebelen en wederwaardigheden over hem kwamen, die zijn naam onsterfelijk hebben gemaakt. „De driestheid", zegt david rrewster, >,ja, zeggen wij liever, de zorgelooeheld, waarmede galilei te werk ging om zijn vijanden te bekeeren, diende slechts om hen van de waarheid af te leiden." (Martyrs of Science).

Levendig blijft nog steeds de vraag: Bewijst de veroordeeling van Galilei niet, dat de Katholieke Kerk' onverzoenlijk tegen de verlichting en den vooruitgang der wetenschap gekant is? Wij antwoorden met Kardinaal newman, dat deze opwerping juist het tegendeel bewijst, namelijk dat de Kerk niet de natuurkundige wetenschap belemmert heeft, want het geval van Galilei is het eenigsre bestaande argument. (*)

„De Pauselijke macht heeft zich op het stuk' van wijsbegeerte al zeer bescheiden doen gelden, ten minste te oordeelen naar het verschrikkelijke lawaai, dat van Galilei's geval ge( maakt wordt. Het is een vaststaand bewijs, dat een gezag, hetwelk duizend jaar bestaan heeft, al dien tijd er naar gestreefd zou hebben om den vooruitgang der gedachte te stuiten." (2) „Het is niet te begrijpen,, wanneer men beweert, dat de

(!) Newman, Apologia, V. — i(2) De Morgan, Motion of Easth.

Sluiten