Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerdste tegenstanders v'an Galilei — „doch bloot als hypothese, d.i. zoo men maar niet beweerde, dat zij volstrekte waarheid bevatte." Aan de ontwikkeling der wetenschap werd daardoor niets in den weg gelegd, en onwaar is de bewering van dr. Fruin, dat een geloovig sterrenkundige door de uitspraak der kardinalen verplicht werd „om iedere gedachte zélfs aan de mogelijkheid, dat de leer vian de beweging der aarde waar kon wezen, zoiodra zij oprees, als misdadig te onderdrukken." (*)

Tweede moeilijkheid. — Waarom heeft men een vraag van zuiver sterrekundigen aard aan eea theologische rechtbank ter beslissing voorgedragen?

Sommige bestrijders van Galilei hadden Het hangende vraagstuk op theologisch èn exegetisch gebied overgebracht; door zijn brief aan Castelli was Galilei hen op dat doornig en gevaarlijk'terrein gevolgd. Men wierp hem tegen: Uw stelsel is in strijd met de Heilige Schrift. Neen, antwoordde hij; want de plaatsen, waarop gij u beroept, moeten niet in den letterlijken, maar in den overdrachtelijken zin verstaan worden. Het bleef dus niet een vraag over sterrenkunde alleen, maar het werd ook een vraag over Schriftverklaring.

„Het is een bij de godgeleerden algemeen aanjgenomen. regel, dat men de woorden der H. Schrift niet in letterlijken zin kan opvaitten, wanneer zoodanige opvatting in strijd is met eene door de rede klaarblijkelijk geleerde waarheid. Deze stelling berust op het Katholieke leerstuk, dat dezelfde God ons het licht der Openbaring en dat der rede heeft geschonken. De woorden, Waarvan God zich bedient om ons iets mede te deelen, kunnen dikwijls op- meer dan ééne wijze worden verstaan; wanneer Hij derhalve in de natuur over hetzelfde onderwerp op eene klaarblijkelijke wijze tot ons spreekt, dan is het niet dan redelijk dat wij de woorden der H. Schrift uitleggen naar Gods uitspraken in de natuur. De wetenschap leert ons in dit geval den waren zin "van Gods Woord verstaan. De natuurwetenschap kan ons derhalve evenals de overige menschelijke kennissen in de zoo moeilijke studie der HL Schrift behulpzaam wezen. Wie zich zonder degelijke kermis- der wijsbegeerte, godgeleerdheid, geschiedenis, oude talen enz. aan de verklaring der H. Schrift waagt, kan vooraf zeker zijn, op zeer vele plaatsen haar waren zin niet te zullen vatten. Met behulp dezer wetenschappen zijn in de laatste jaren duistere teksten

(x) De Katholiek, LIII. — Riccioli, 'Almagestüm MoVttm,

Sluiten