Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

km* voWtvïaeien? Eu welke waren dus de vefpim«*m van Hamei, nadat de Romeinsche Congregaties het vonnis over hem hadden uitgesproken? > „ t

ie Welke zij* de verplichtingen voor jedftren Któ^Uek, tfe uit de besluiten der Romeinsche Congregatie «o<*tyj00U»?

Om op deze eerste vraag goed -te ammda* ***** m een onderscheid te maken tossefcen de disckiimke. ****** en tusschen de doctrinaire besluiten der Roroewsühe Congregaties -Met andere woorden, toedien de besluiten, die betrekking hebben op de tucht, en «re besluiten, éie betrekking hebben é§ de 'ieer ter Kerk. .

Door de. besluiten der «c^einscfce Congregaties, welke ,be trekking hebben op de tuóht -der Kerk of de discipline besluiten, scharen, zij voor, wat men moet doen. Een leer wordt veroordeeld, een boek wordt verboden, dan is bij, men die censuur geldt, verplicht, om niet meer te schrijven, njet meer te spreken in den zin, die veroordeeld 'is; hij is verphcht de boeken, welke op den Index geplaatst «rijn, in te trekken, hetzij die Ijodken op naam zijn verworpen, hetzij *ïj onder de algemeene regels van verbod vallen. De reden hiervan is deze. De Paus heeft als hoofd der Kerk en plaatabdkleeder van JEZUS CHRISTUS -recht op de gehoorzaamheid der Katholieken want hij is door onzen Heer JEZUS CHRISTUS als algemeene Herder aangestéld, met alle macht om te gèbieden en in geweten ,te verplichten. Weid mijne lammeren, weid mijne schapen. G«ujtc de Vader mij gezonden heeft, zoo zend ik u. Wie u hoort, hoort mij, wie u veracht, veracht mij. Gaat, onderwijst alle volkeren en doet hen alles onderhouden wat-ik u geboden heb. Deze woorden zijn overduidelijk; er valt riiet aan te tornen- Wanneer de'Paus geen strikte macht had om te gebieden, dan waren die woorden van den Zaligmaker onverklaarbaar en zonder an. Welnu, al is een wettige overste aan dwaling onderhevig, zoo moeten de ondergeschikten toch aan hem gehoorzamen, mitsdien hij niets gebiedt, wat klaarblijkelijk zonde is; anders zoude het onmogèrrjac worden te besturen in welke vereeniging of maatschappij ook. Eveneens zijn de onderdanen gehouden, zich te onderwerpen en te doen, wat de oversten hun bevelen, al zouden deze oversten dwalen in hun oordeel over een -andere

Sluiten