Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaak. Het 'gezag, dat een overste heeft, en bijgevolg de verplichting om te gehoorzamen, die de onderdanen hebben, zijn onafhankelijk van zijn. verstand en van zijtn oordeel. De Romeinsche Congregaties i nu zijn voor den Paus de werktuigen, de plaatsvervangers, waarvan" hij zich bedient om de Kerk te besturen; zijn gezag deelt hij aan hen mede; zij bevelen in zijn naam. en in zijne plaats.5 Bijgevolg zijh de Katholieken verplicht aan hun bevelen te gehoorzamen, zoolang zij niets gebieden, wat zonde is. En al zouden zij dwalen en zich vergissen in hun oordeel over een of ander punt, toch blijven de Katholieken verplicht zich aan hen te onderwerpen. Is de zaak twijfelachtig, dat wil zeggen, zoude het twijfelalchtig zijn, of er iets geboden wordt, dat zonde is, dan geeft die overste, in dit geval de Romeinsche Congregatie, den doorslag en moeten de ondergeschikten gehoorzamen. De disdplinaire dekreten der Congregaties zijn niet onherroepelijk, maar ieder Katholiek moet zich daarnaar voegen en regelen, zoo lang zij niet terug geroepen of gewijzigd zijn. Het zijn maatregelen van voorachtigheid, die naar aanleiding van zekere omstandigheden worden genomen en die ook weer veranderd of opgeheven kunnen worden, naar gelang de omstandigheden veranderen.

Welke houding moeten de Katholieken aannemen tegenover de doctrinaire beslissingen van het Heilig Officie of van de Inquisitie, welke betrekking hebben op hetgeen men moet gelooven?

De Paus heeft zich het voorzitterschap van deze Congregatie voorbehouden; dit geeft aan haar beslissingen en vonnissen een bijzondere waarde.

De Katholieken zijn verplicht, zich aan de beslissingen dezer Congregatie, wat de leer betreft, wat men dus moet gelooven, te onderwerpen, zoowel inwendig als uitwendig.

Zij moeten zich inwendig onderwerpen, zoowel met hun verstand als met hun wil, want de leerstellige dekreten van het Heilig Officie hebben recht op die inwendige onderwerping. Dóch deze onderwerping is evenredig aan het gezag van het Heilig Officie Er kan dus geen spraak zijn van een onderwerping als aan een artikel des geloofs, want alleen een onfeilbare rechter en leeraar kan zulk een onderwerping vordeen op

Sluiten