Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al heel vroeg in de Middeleeuwen werden er verzamelingen van dergelijke legenden aangelegd, deels ten gebruike van het volk zelf maar grootendeels (want er waren toen onder het volk veelmeer analphabeten dan tegenwoordig) ten dienfte van de predikers. En om aan deze laatften het gebruik te vergemakkelijken,rangfc hikte men die verhalen onder bepaalde flagwoorden of rubrieken. Wanneer dus een prediker een voorbeeld noodig had omzijn hoorders af te fchrikken van gierigheid, diefjlal, onkuifchheid enz. of om hen op te wekken tot bet getrouw vervullen van bun kerkelijke en buifelijke plichten, tot naaftenliefde, barmhartigheid enz., dan behoefde bij Jkcbts het betreffende flagwoord ofhoofdftuk op te /laan, om een keus te doen uit een aantal vertellingen van de verlangde flrekking.

Al lagen deels aan deze legenden ware gebeurtenijfen ten grond/lag — fommige bevatten o. a. een kern van Middeleeuw fche ofKlajfieke gefchiedenis—het kon niet anders of het meerendeel waren voortbrengfelen van de loutere fantazie. En geen Middeleeuwer nam aan/loot aan dit verdichten van verhalen, waarbij de ftichting van bet volk de leidende gedachte was. In hun wezen ftaan deze vertellingen op één lijn metdegelijkeniffen waarvan Jezus zich bediende om zijn leer voor bet volk te verduidelijken. Want wij behoeven toch niet aan te nemen dat de heer die de uitnoodigingen rondzond voor eengajlmaalof de vrouw die bet buis met bezemen keerde om den verloren penning terug te vinden, werkelijk beftaan hebben! De algemeene innerlijke waarheid is hier de kern die ver boven de waarheid van het bijzondere geval uitrijjl.

Natuurlijk hebben zeer vele Middeleeuw fche legenden —ja, verreweg bet meerendeel — betrekking op Maria. Zij immers was na God het middelpunt van het Katholieke geloofsleven. Vandeeerjie Chrijlelijke eeuwen afhad zich de Mariavereering gaandeweg uitgebreid en bereikte haar

Sluiten