Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcbrijver is aangelegd, en die reeds m te Deventer Ui den vermaarden boekdrukker Ricbard Pafroed in druk verfcheen. Doch al deze verzamelingen verfchenen

in het Latijn. . x,,„-.. *

Erbeftonden evenwel ook verzamelingen in hetMiddelnederlandfch. Reeds omftreeks%tf7—7% werd te De ft bet Boeck van onfer liever Vrouwen miraculen gedrukt, waarin niet minder dan 119 Marialegenden voorkomen; en verder waren er tal van handfchriften, die geheel of gedeeltelijk Marialegenden in Middelnederlandfche vertaling bevatten.

Het beeft lang geduurd, eer de Middelnederlandjche legenden in ons land de aandacht trokken. Ook toen in de vorige eeuw de belangjlelling voor onze oude litteratuur ontwaakte, floot men daarvan aanvankelijk het Mtddelnederlandfche proza uit, dat immers voor het groot/Ie deel uit ftichtelijke lectuur beftaat. De meer endeels Protejtantfchegezindheidvanonsvolkmagbiervandeboofdoorzaak genoemd worden. Het is dan ook een Katholiek geweefi, en wel Jozef Alberdingk Thijm, de Roomfch-geloovige kunftenaar met zijn zielvol aanvoekn van het middeleeuwfche, Je paladijn van de heilige linie en vandemiddelnederlandfche poëzie", die het eer ft de aandacht zijner tijdgenooten op de Middelnederlandse legenden heeft geveftigd, en hen binnengeleid in deze wereld van verbeelding die ons het denkend envoehndwezenvan den middeleeuwer op fchoone wijze openbaren. Want de middeleeuw fche menfch, die den fchok van den twijfel niet kende noch den weemoed van het verlorene, aanzag het leven met kinderlijk oog: het heelal verfcheen hem als evenwichtig, eenvoudig en gaaf. In alle wereldfche gebeuren proefde en aanvaardde hij Gods voorzienigheid, al smenfchen daden en woorden vonden hun verklaring m bovennatuurlijke leiding. En levend in innig verkeer met het

Sluiten