Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bovenzinlijke ftond bij onbevangen tegenover bet wonder.

Deze wereld van argelooze en zuivere zielen is ons ontfloten door de werken van Dr. C. G. N. de Vooys: Middelnederlandfche liegenden en Exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en bet volksgeloof der middeleeuwen, Maftinus Nijbojf, 's-Gravenhage. 1900; en Middelnederlandfe 'Marialegenden I en II, Brill,Leiden. 1903. We mogen zeggen datdoor deze laatfte uitgave, waarin ruim driehonderd en vijftig legenden uit tal van I5de eeuw fche handfchriften en inkunabelen zijn bijeengebracht, de legendenfchat der middeleeuwen wei grootendeels voor de wetenfchap is toegankelijk gemaakt. Doch nog niet voor den belangflellenden leek, voor wien deze verzameling wel wat uitgebreid is met baar vele legenden van ongelijke waarde. Daarom fcheen mij de tijd gekomen om een minder koftbare bloemlezing famen te ft ellen, waarbij ik met toe/lemming van Dr. de Vooys putte uit zijn uitgaven, maar ook de beftaande verzamelingen van vroeger en en lateren tijd raadpleegde. Alleen mijn perfoonlijke voorkeur heeft voor de opneming beflift: de legenden die mijinjarenlangen vertrouwelij ken omgang het lief ft waren geworden, heb ik hier bijeengelezen. Ik zag er geen bezwaar in twee verfchillende vormen van één en dezelfde legende op te nemen (b. v. Van een monic diefijn ftemme f paren woude, en Van een rijc man die in een oer de ghinc, mer hi en woude dat vleyfche niet onberen), of een jongeren, afwijkenden vorm indien deze meer tot mij f prak, te verkiezen boven den oudften tekft; den eifch rekening te houden met de ontwikkeling der legenden, voor een wetenfchappelijke uitgave noodzakelijk, mocht ik ditmaal voorbijzien. Wie hierin belang ftelt, kan zich op de hoogte ftellen in de uitgaven van Dr. de Vooys. Aldus heb ik dertig legenden, die mij om hun diepere beteekenis bet mee ft bekoorden, bijeengebracht. De meerderheid zijn

Sluiten