Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alDuo gtyeeft tyem fl&arta te Drinrcen Ote uierriat fijn inoen Dienfte «Éooo.

C taan een btflcop.

l^et mao een biflcop Die #ete0e f>iereboen Ote pladj op fmtte ^fódnelo auont te berben tegaen enDe Oaer bleef ^i alle Oen nadjt inbeDtng^e. «BnDe Daer ïji tn fijn gifebet lant Oaer fad> ^t bat ^Harta ote magtjet enDe moeDer «£000 inDer berben quant nut ueel maeu?Den apoftelen martelaren confeflb= ren fancten en fanctinnen. «BnOe een groote fcaer Der eng^elen Ote berenDen Dat outaer. «ÊnDe tyet mao Daer al uerctert ouermtto Dat tyemelwje gefel= fcap. «Boe uraerijOen fi fHarta Der contng^tnnen uan^emelr9tmteDtemtltt^lóuDefing^en.«BoefetDe ^taria Die moeDer «Sooo: Jic mtl Datfe fnereboen ftng^et. «Boe Die biflcop Jbtereboen Dat liooi öc Doe mert £i ueruaert enDe nerbardt tyem feloen tyep meltc. «BnDe norij ftaen Daer Die uoetftappen inDer » berBenDte^iuananrtg^inc.«BoequamDteeng^el «foDo enDe troefteDe jïem enDe lepDe ijem totten outaer enDe Ijalp Denbiffcopgermen.«BoefancDie btflcop £>iereboen Die mtfle tuitten grenen Die mit fBaria Daer gtyecomen maren. «Boe Die tuitte nut mao g^efongtyen Doe nam jfllaria Dte tnagtyet enDe moeDer «3oDo Die cafuftel Die fi mit ^aer g^ebroojt lï aööe enDe gaffe fneeeboen te loen uoor Die tuitte Die In gliefongen IjaODe. «ÊnOe ^Harta mit alle Dat ^emelm>e gefelfcap uoeren meoer in Den gentel. «Beo motgeno ttroeoertelDe ptrreiïoenutten tirten= Den tyoe Iji gtyeuaren IjaDDe. «Ênoe \a toedjDe Die cafuftel Die jlBaria £em gtyegeuen ^aDDe.

Sluiten