Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *&ttt enen riOOer ote oerarmt mtnu

T^et mao een riOOer oie leer r#c enDe madjtwj mao, <&t0e Ijt brodjte fijn guct omtuttelic ouer en In leueDe na Die gïjenoettjte fijne ulenfciuïfo Dat bi ten lellen oerarmOe. «2nDe ^i ^aDDe een eerbaer tmjf öie «loDe enDe ^Haria fijnre moeDer troumeltc öienöe.«Boeöeu>riöOeralon0nerarnitttia0öoeg^enaectet eenre groter Ijoenjtgt Oat # groten ftaet plaa> te uoeren enOe grote gaoen placïï te gjjeuen. «£nDe Ooe \n' niet en IjaDDe oat grenen moa>te Ooe mert bt befcaemt. <&t0e ^i g^tuc manDerenin een müoermfle tot Datofe^oedtt^gj^eleOenmao. «tënDe Daer bemeenbe ^i fijn fnoDe auentuer. «Boe qnam ote Duuel g^ereoen tn eene ntano g^elijc en uracajDe Ijem maer om Oat £i fo Drouitit auto, «Boe feiDe Ijem die riDDer Die ölte. «Bie uiant feioe: l©il= ftumieenDincOoeniclelöignetog^enoeclt grenen, «tënoe oie riOOer antmooiDe: Ö9at ia Datf «Bie Duuel feiDe: «$tmfttuOunfiel enOeic fel Di allo r#c maften enOe meer bltocappen Ooen Rebben Oan g# ne te ooien £a0t. «Bie riOOer feioe: «Bat en Ooe ic niet gaerne, «Boe feiDe oie mant: <$t$( mi Oan Dijno unjfo nel enOe tc lel Oi notft g^euen ru jaer. «Bte riOOer net £em oie mertojeit uermiraten en fi loef= bent malcanoer. «Boe feioe oie ouoel: «5aet tbuuo en Ibect tot Dier fteOen Daer lelt gfciuinOen groten fcat oan gouDe enDe uan fitluer enDe ueel coftelibe g^efteente. jlBer Deo lelt gin mi al bierbrengl;nt u muf na Oefen jaren op Deler fteoe, «Bte riooer lo= ueDe £em Dat en g&tnc tljuuo maert. «3n \n uant Dat guet tot Dier fteDe Daert ^em Die Ouoel geunjft

Sluiten