Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiaöör. «Boe \ji oat guet g^enonOen tiaODe Ooe lotte jji meOer fijn lam en fijn guet Oat \n uerfet tyaooe. «gnoe tytterOe meOer bttapen enOe Dienft maeojDen. «Bte ttjtgtyincenOe een Oeel jaren fijn fcteromme* gti cgliarn. <6noe ^et gfyenaecte Oen Oadj Oat ^t fijn mijfDaerleuerenfouöe.«BoefriOeöieriOOmotunen mine: t^ronme oer ent n mi moeten motgljett uro alleen rtOen tot eenre fteben. «Bte oroume mao uer= oaert enOe beattrt mant fi en pladj met mtt fytm te naren. <ènbe fi bat jlBarta Oer moeOer <&obo oeuo= tent Oat fi tyaer beftermen mouOe nan al Oat tyaee beren modjte. <6noe fi lat op een paert enbe reet mtt Ijaren man. «£n boe fi een ftuc gj^ereOen maren boe (tont oaer btben meg^e een capellebqn. «Bte oroume bat Ijaren man Oat fi Oaer tn motte gaen enbe (preben Ijaer gtyebet mant munter tmtueloe baer Oatter met gueto meOe en mao. «Bte rtOOee ^telt oat paert enbe fpg^tnctnOer berben en Iprac Ijaer gtyebet. «£nbe beoal baer feluen fl&aria bte moeOer «ÉoOo en tn Ijaer gtjebet mott fi ontflape. <6noe Ote rtööer murmerOe bat tyt alfo langde bet= Oen motte. f>tet Oaer quant bte magtyet en moeOer «éoOo ^Harta tn Ote g^eltbentfle oter uroumen uan ItdjaemenOeuang^emaöenaOeortOOerouroume. «£nbe fi fat op Oat paert enbe reet mttten rtooer. <éa Oie riOOer en mitt niet anOero ten mao fijn unjf nter fijn unjf bleef legg^en flapen inber berben. «Boe oie riOOer quant ter ftebe oie £em g^elêt mao Ooe creten bie Ouuelen mit groten gerucht en tyaO= oen groet miobaer enOe fetöen: lolê riOOer mat ^ebftu mioöaen.^ <6n # (eide: IBat ^eb ic g^ebaen.^ |fc breng^e iu tmjn getrouOe mijf. «Bie ouoelfetbe:

Sluiten