Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<& ualfo> man maer om tjeuftu mt alouo be0ro= nfymt «Bu fcebfte mt m>loeft Dijn m^f te brengljen noor al Oat mtet Oat tt g^eDaen tyebbe fo Ooetöe mt oeel qnaeto mant tt maenOe mi au Dqn muf 0^e= mroben Rebben. <cnüc Du breng^efte ml ïjter Oat uujf Dat mt oeeOomen lel enOe tn Ote ^elle uierpen. «Boe Oat ote rtOOer tjooiDe uiel \n tn onmarfu oan anrtenoanorelen. «£n^arta Die moeDer «SoDo bie (êtOe totten onoel: «Bu onrepne quaöe gbeeft maer om bemttfte alouo nnjn btenreo^ «Bat lêlot uergouben moiDen. «ÊnDe Oaer om ueröome ic bi enbe m)eoe bie fentencie: uaer ter pellen op battu nummermeer en Oeerfte Oie mi Oeuotelic Dienen. «Boe uoer Die Duuel oan Daen mitgroteng^erudtte. «Boe uieloie rtDDer «Bnfer tiener Broumen tenoet enDebat0benaDe.«HnDefHariaDieber9opeDe^em uan fijnre pDettjeit enDe feiDe: ©riem beert meOer Du ^ebfle langde genoeg gbeomaelt. «atDefibeual ^em bat in beo Duuelo mtet uan bent fouDe Doen. <énöe mittien (o maofHana uan bent. «StoiertODer reet meDer ter capellen enDe mrecte fijn uroume uutten flape Daer fi in Iaat. <ëuDe fi feiDe: t^ere mi ijeeft w mei gfyeOroemt. jffc riOemeDe maer m milt. <6nDe bi nertelOe ^oor alte mael boe Iji n^euaren ^aDOe. «tënDe fi loueDen «BoDe enDe <®nfer tiener 0roumen(lBartaenOereDent^mt0.«Boefite^uuo Ö^ecomen maren Doe gauenfi al Deo Duuelo cjuet ouer bi raoe uan baren bteu>tuaDer. <ên fi DienOen «Soöe Oeuotelic en «Bnfer tiener taroumen. «ënoe <0nlê^ere«^oD enDe Die moeDer «^oDouerfag^ent Dat fp g^ettoetb fcaDDen of te lenen.

Sluiten