Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet amoeben af ntel mt gaero. <6nDe ter ftont lbe noert on inDen gentel, fkex bit mao ben jongden monriteno al nerbotg^en. Mlo Oie abt Dtt fad) foe gftinc £t ^aeftenjt noert en fepüe toten monrfteno: iïegtm^lieoebinOerematiouoefening^eOatgbi jiner Duo tyepmenjc gaet fitten fonber minen me= tent? «tënoe fi baDOent Ijem gljeme uerbotgljen en en mouOeno niet mei feggben. ffilaez oie abt en liet niet af \n moube bie maertyeit meten lbe batfi met grooter ftaemten fepoen batfi Oaer quanten fitten omDictüocrörnOnolicrrnötffiglirlioouijaöDcn Oaer bu fepDe maer batter tmee uergaOert maren in fitten namen bat In Oaer Oie OerOe mare. <6n0e Oaer omme baDDen fi bat cuoften met Item bradjt bat \n Oaer op fitten fouOe.^et Ood>t ouo te clepne meJênOeOat^fouDefittenopDieerDe. Kilo Oie abt Oit booiör lbe loef Oe enbe Datttte \n «^mfcnltcre oat \n ben ftinOeren nae Ijare onnoefelOer fimpet beit g^eOaen luöör. «tënoe \ny gaf ben noert urijen oilof batfi te (amen gijtngljcn enOe lpraften alfoe bitfee aio fi; mouDen. Urnen.

|[ Ban brie broeOero bie <&nter ©roumen fHarta [elc een mantel maetten.

t^et maren brie broeOero in een cloefter bie fon= Oerlingbe minne en Deuocte dabben tot <8nfer %tt* net tdroumen jlfóarta enbe plagden baer troume= liften te Dienen. <®p een t^t lpraften fi te famen en lêiDen: dateren lellen mi nu Doen ^aria<&n(er tiener taroumen:* «Boe ouer Orogtyen fi onDer l;cm feloen Dat fi Iraer mouDen maften enen fconen man tel Daer fpfe meDe deben enDe nerderen moutten.

Sluiten