Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een ttjt quant Ote mocöer «^oöo tot ijem Oaer iji lad) inöer berben. «£n fi quant aub daer Dar In op baarnet finten modu. «BnDefibrodninltaer ^antuan Jlfapao een boet gltefcreuen nut gulben letteren* «Ênöe Ijt en tyaööe niet geöodjt lb grote gbenoedrte te fien oio bt uan fl&aria facb in baer uoltnaect^eit enbe fcoenljeit. «Boe feibe bie broeOer tot ptaria Oer moeOer «SoDo: <® ^Harta gljebeneöiöemagltet enbe moeOer «Subo tyoe gaerne fouOe tt cuflen urne uoeten. «Boe fetbe fBarïa: f&een lieue urtent it en mil met bat gin mit urnen tnonoe cuflet trajn noe= ten oaer gtn tm fo latt0lie mcOr licbr 0be öattcr 0lie lonet en aengbebeOet bi nadrt en bi baglje. fker ic mil oat gbt mt ommebelfet mit urnen armen en tuflet mi urtenOeuc an minen mottöe. «Bie broeOer mao leer mei te ureoen enbe ommeltelfeOe fBma bie moeOer «00O0 urtenOelic enöe cufletfe an baren mout mit groter beuocien.

t U\m cnrn fcarpoljrrör.

t^et mao een rtjtb man bie neel fcape baööc. «Bn fyi jjaööe enen IterOe bie ^ephdj enbe öeooet mao al moeit \ny op ben uelt fijn fijn ijerte mao nodjtan altoeoinOerberbenalfoelangltealomenmifieOeOr* «£n fijno meettero berte mao altoeo bi finen fcapen opten uelöe. «Ên ljet glteuiel op een t^t alfoet *èoö mouoe Oat Oele djtte man Hout inöer faerme feere befotu>t om fijn goet*«l?nOe boent uollupOt mao te mifien lbe fad) bt bat fijn ijeröe quam gbegaen in bie berbe en bleef baer oie ttufle al uut Ij ooienöe. «Boen Oie r^be man Oat tadt lbe toert Iji ?eeregram op finen Ijeebe mant Xay mao in grooten anjete om

Sluiten